28/05/2019

PARETO en Minister Geens aan de K.U.L.

Op dinsdagavond 30 april organiseerde Pareto in samenwerking met de Faculteit Rechten KUL, een memorabele klantenavond in het gezelschap van minister Koen Geens, vice-rector Bart Raymaekers en een selectie geïnteresseerden in de gerenommeerde Faculty Club van de KU Leuven.
24/05/2019

Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?

De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.
 
24/05/2019

Fiscaal voordeel voor dividenden

Sinds 1 januari 2018 genieten dividenden van een gedeeltelijke vrijstelling in de personenbelasting.
24/05/2019

Buitenlandse levensverzekeringen: wat dient u aan te geven?

24/05/2019

De overdracht van het patiëntenbestand aan een verlaagd tarief van 10%: opportuniteit sinds 1 januari 2018

29/03/2019

Afschaffing van bijzondere aanslag van 5% in geval van onvoldoende bezoldiging

Recent heeft de wetgever een wet aangenomen waarbij een KMO de bijzondere aanslag van 5% verliest van zodra hij de minimale bezoldigingsvoorwaarde niet respecteert. Tot op heden werd er nog geen datum van inwerkingtreding vastgesteld.
29/03/2019

Brussel Hoofdstedelijk Gewest verlaagt de successierechten op legaten voor vzw’s

Ingevolge de ordonnantie van 21 februari 2019 besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het tarief van 12,5% te verlagen naar 7% voor elke vzw en stichting, mits ze federaal erkend zijn als instelling die dergelijke fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen. De nieuwe tarieven gelden vanaf 19 september 2019 op alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
29/03/2019

Voorzichtig: niet voorafbetalen wordt ontzettend duur!

In 2018 vond de eerste fase van de hervorming vennootschapsbelasting plaats. Hierbij werd de meeste aandacht weggekaapt door de stapsgewijze tariefverlaging. De hervorming bevat echter andere maatregelen die eveneens een grote impact hebben. Eén ervan is de wijziging van de vermeerdering van de vennootschapsbelasting in geval van onvoldoende voorafbetalingen.
06/03/2019

Nieuwigheden in het aanvullend pensioen

01/03/2019

Duiding bij de fiscaliteit van eerdere schenkingen opgenomen in een erfovereenkomst

20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

15/01/2019

08/01/2019 Clients Event

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

19/10/2018

Nieuwe minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders – Welke strategie past u het best toe?

07/09/2018

Hervorming van het erfrecht - September 2018

​Hoe kunt u de valstrikken vermijden en de kansen van deze hervorming grijpen?
 
Sinds 1 september 2018 zijn nieuwe regels in werking getreden aangaande de afwikkeling van erfenissen. 
07/09/2018

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht - September 2018

Hoe kunt u de valstrikken vermijden en de kansen van deze hervorming grijpen?

De nieuwe regels aangaande het huwelijksvermogensrecht zijn in werking getreden sinds 1 september 2018.
04/09/2018

SOS Kinderdorpen

PARETO EN SOS KINDERDORPEN BOUWEN SAMEN AAN WARME THUIS VOOR KWETSBARE KINDEREN
 
Een gift van 250 euro voor elke nieuwe klant die in zee gaat met Pareto in de maand november.
 
 
31/05/2018

Een nieuwkomer in het landschap van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: de POZ - Interessant vanuit fiscaal oogpunt?

31/05/2018

Nieuwe verplichtingen omtrent de burgerlijke maatschap

18/05/2018

Einde klein beschrijf en eenvormig verlaagd tarief in het licht van hervorming en vereenvoudiging van het verkooprecht

Vanaf 1 juni 2018 zal in het Vlaams Gewest het landschap van registratierechten op de aankoop van het onroerend goed veranderen. Het klein beschrijf zal verdwijnen en zal vervangen worden door een nieuw tarief verkooprecht. De overige voordeelregimes zullen deels afgeschaft worden en er komen nieuwe gunstregimes in de plaats. De Vlaamse Codex Fiscaliteit zal dan ook vanaf 1 juni 2018 ingrijpende wijzigingen bevatten. In deze bijdrage lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe.
08/05/2018

Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Naar aanleiding van het decreet van 8 december 2017 breidde de Vlaamse wetgever de reserve van het progressievoorbehoud uit die van toepassing is op schenkingen tussen dezelfde partijen die betrekking hebben op onroerende goederen.
09/03/2018

Wijziging fiscale behandeling beding van aanwas

Het beding van aanwas is een instrument dat een goedkope overdracht van bepaalde roerende of onroerende goederen aan de partner mogelijk maakt. Deze planningstechniek wordt vooral geadviseerd bij echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Meer bepaald laat deze techniek toe om bv. een bepaald roerend goed, waarvan beide echtgenoten een onverdeeld aandeel bezitten, belastingvrij te laten toekomen bij overlijden van één van de echtgenoten aan de langstlevende echtgenoot. Deze voordelige fiscale behandeling heeft echter recent een aantal belangrijke nuances gekregen.
 
09/02/2018

Terugkeer van de volatiliteit op de markten

09/02/2018

Pareto Trends Gazelle 2018

06/02/2018

De hervorming van het erfrecht en de regels m.b.t. de giften

Welke valstrikken dient u te vermijden? Welke opportuniteiten brengt deze hervorming met zich mee? De hervorming van het erfrecht wenst in te spelen op de nieuwe familievormen die in de huidige samenleving meer en meer voorkomen. Wettelijke samenwoning, nieuw samengestelde gezinnen, kinderen van verschillende partners, stiefkinderen, verschillende situaties die maar weinig ter sprake komen in het huidige recht. Het federaal parlement heeft zodoende een nieuwe wet aangenomen, gepubliceerd op 1 september 2017. De inwerkingtreding vindt plaats op de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, hetzij 1 september 2018.
27/07/2017

Actualiteit - Begrotingsakkoord 2018/2019

De federale regering heeft op 26 juli 2017 een begrotingsakkoord bereikt. De ministers zijn erin geslaagd een akkoord te bereiken omtrent een aantal nieuwe maatregelen, waaronder in het domein van de fiscaliteit en de pensioenen.
23/02/2017

Pareto Laureaat Trends Gazellen 2017

Bedankt voor uw vertrouwen !
09/09/2016

Joachim Gérard

09/09/2016

SOS Kinderdorpen

28/04/2016

De regionalisering van erfrecht en registratie : tussen onzekerheden en opportuniteiten ...

De successie- en schenkingsrechten, in Vlaanderen erf- en schenkbelasting genoemd, maken deel uit van de regionale bevoegdheden. In de afgelopen maanden merkten we op dat eenzelfde regel tot verschillende interpretaties kan leiden, afhankelijk van het gewest waarin U zich bevindt. Bovendien is er een trend aan de gang om de regels geleidelijk aan te differentiëren.
19/01/2016

Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

Na een heropleving in oktober, die gedreven werd door verschillende factoren die de markten vertrouwen inboezemden, zijn de markten in december 2015 en voornamelijk sinds begin 2016 zwaar onderuit gegeaan.

10/01/2016

De woonbonus vandaag en in de toekomst

De fiscale aftrekken verbonden aan de ‘eigen’ woning zijn voortaan een gewestelijke materie. Maar laat ons wat achteruit kijken en laten we de fiscale aftrekken die u tot nog toe kon genieten analyseren, en de impact van de regionalisering ervan.

07/01/2016

Verhoging tarief roerende voorheffing en speculatiebelasting

29/12/2015

Schenken van onroerend goed in Vlaanderen vanaf 1 juli 2015

06/11/2015

Actualiteit in fiscale materies – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Waalse Gewest

Nota up-to-date 30 oktober 2015

De huidige nota heeft tot doel de verschillende veranderingen in de aangekondigde fiscale materies door de Waalse en Brusselse Regering samen te vatten. Houd er rekening mee dat deze maatregelen op dit ogenblik enkel een akkoord zijn op het niveau van de regeringen van de twee regios. De aangekondigde wijzigingen zullen bekendgemaakt worden in hun definitieve versie vanaf het moment waarop de parlementen van de twee gefedereerde entiteiten (gewesten) een wetgevende tekst hebben gestemd. 

28/10/2015

Wettelijke terugkeer voortaan vrijgesteld in Vlaanderen bij vooroverlijden begiftigde

Het kan helaas gebeuren dat een kind door ziekte of ongeval vóór de ouders komt te overlijden. De goederen die behoren tot de nalatenschap van het kind zullen naargelang zijn persoonlijke situatie (burgerlijke stand, huwelijkscontract, kinderen, broers/zussen) verdeeld worden volgens de gebruikelijke regels tussen de wettelijke erfgenamen. 

19/10/2015

Liquidatiereserve

De gewone liquidatiereserve kan voor de eerste keer worden aangelegd met de winst verwezenlijkt tijdens boekjaar 2014, voorzover dat verbonden is met aanslagjaar 2015, zij kan bovendien gelijktijdig als wettelijke reserve kwalificeren.