18/12/2019

Inbreng in een TIGV: schenkbelasting en verdeelrecht?

In het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen kan een TIGV worden toegevoegd. De vraag rijst of er bij een inbreng in dergelijke beperkte gemeenschap schenkbelasting of verdeelrecht verschuldigd is.
18/12/2019

Terugval van vruchtgebruik: de oplossing voor de zware taxatie van het wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

U schonk onlangs een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen. Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 zal bij uw overlijden uw partner, mits aan de voorwaarden voldaan is, het wettelijk opvolgend vruchtgebruik ontvangen op dit goed.
Uw partner zal hierop belast worden aan de tarieven van de erfbelasting. Het is echter mogelijk deze zware taxatie te vermijden door een clausule in de schenkingsakte op te nemen.
12/12/2019

Fiscale gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering kent enkele implicaties op fiscaal vlak. De belangrijkste is ongetwijfeld de uitdoving van de woonbonus. Daarnaast zijn er echter nog enkele aanpassingen en nieuwe maatregelen te melden.
27/11/2019

Wanneer en hoe overgaan tot een omzetting van het vruchtgebruik?

27/11/2019

Toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst: welke taxatie?

27/11/2019

Overlijden van een naaste? Waaraan moet u zeker denken?

Naast het verdriet en de leegte die het overlijden van een naaste met zich meebrengt, krijgen de nabestaanden ook te maken met een veelvoud aan administratieve formaliteiten. 
22/11/2019

Hervorming vennootschapsbelasting: laatste fase vanaf aanslagjaar 2021

De hervorming vennootschapsbelasting werd een feit met de kerstwet van 25 december 2017. Daarin werd bepaald dat de hervorming gefaseerd zou worden ingevoerd via drie data van inwerkingtreding: 1 januari van de aanslagjaren 2019, 2020 en 2021 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste starten op respectievelijk 1 januari 2018, 2019 en 2020). De eerste twee fasen van inwerkingtreding zijn reeds achter de rug. De laatste fase nadert met rasse schreden. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen belicht, die voor u van toepassing kunnen zijn.
25/10/2019

De gesplitste aankoop: is het verplicht om de voorafgaande schenking te registreren?

In het kader van een successieplanning komt de techniek van de gesplitste aankoop regelmatig voor.

Concreet komt het er op neer dat de ouders en de kinderen elk een deel van de eigendom van het goed kopen: de kinderen verwerven de naakte eigendom terwijl de ouders het vruchtgebruik verwerven. Meestal doen deze laatsten een voorafgaande schenking aan hun kinderen zodat zij over voldoende middelen beschikken om de naakte eigendom te verwerven.
01/10/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

30/09/2019

Nieuwe beslissing van Vlabel inzake de behandeling van oude bedingen van aanwas

30/09/2019

Compenserende schuldvorderingen toekennen via globale erfovereenkomst: schenkbelasting aan tarieven in rechte lijn of zijlijn?

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 is het  mogelijk om op voorhand afspraken omtrent de afhandeling van je nalatenschap met je echtgeno(o)t(e) en familie (kinderen/kleinkinderen) vast te leggen in een globale erfovereenkomst of het zogenaamde ‘familiepact’.
20/09/2019

Successieplanning: hoe optimaliseer je je nalatenschap?

Doctor Diederik Vandendriessche, Founding Partner van PARETO, heeft zijn visie gegeven over de recentste evolutie in nalatenschapsplanning in het Dossier vermogensbeheer bij Trends Magazine.
 
03/09/2019

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: gevolgen voor uw schenkingen

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in voege. Eén van de nieuwigheden betreft het ‘voortgezet vruchtgebruik’, het ‘wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik’ of het ‘successief vruchtgebruik’. De mogelijkheden en implicaties ervan worden hieronder toegelicht.
28/06/2019

Inbreng van vastgoed in uw vennootschap: welke belasting bent u verschuldigd?

28/05/2019

PARETO en Minister Geens aan de K.U.L.

24/05/2019

Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?

De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.
 
24/05/2019

Fiscaal voordeel voor dividenden

Sinds 1 januari 2018 genieten dividenden van een gedeeltelijke vrijstelling in de personenbelasting.
24/05/2019

Buitenlandse levensverzekeringen: wat dient u aan te geven?

De fiscale administratie heeft toegang tot een databank met levensverzekeringscontracten onderschreven door Belgisch rijksinwoners in het buitenland, dankzij de Common Reporting Standard (CRS).
24/05/2019

De overdracht van het patiëntenbestand aan een verlaagd tarief van 10%: opportuniteit sinds 1 januari 2018

29/03/2019

Afschaffing van bijzondere aanslag van 5% in geval van onvoldoende bezoldiging

29/03/2019

Brussel Hoofdstedelijk Gewest verlaagt de successierechten op legaten voor vzw’s

Ingevolge de ordonnantie van 21 februari 2019 besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het tarief van 12,5% te verlagen naar 7% voor elke vzw en stichting, mits ze federaal erkend zijn als instelling die dergelijke fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen. De nieuwe tarieven gelden vanaf 19 september 2019 op alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
29/03/2019

Voorzichtig: niet voorafbetalen wordt ontzettend duur!

In 2018 vond de eerste fase van de hervorming vennootschapsbelasting plaats. Hierbij werd de meeste aandacht weggekaapt door de stapsgewijze tariefverlaging. De hervorming bevat echter andere maatregelen die eveneens een grote impact hebben. Eén ervan is de wijziging van de vermeerdering van de vennootschapsbelasting in geval van onvoldoende voorafbetalingen.
06/03/2019

Nieuwigheden in het aanvullend pensioen

Teneinde elke Belgische burger aan te moedigen om te sparen voor zijn pensioen, heeft de staat nieuwe fiscale voordelen ingevoerd met betrekking tot de 2de en 3de pijler.
01/03/2019

Duiding bij de fiscaliteit van eerdere schenkingen opgenomen in een erfovereenkomst

20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

15/01/2019

08/01/2019 Clients Event

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.
 
19/10/2018

Nieuwe minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders – Welke strategie past u het best toe?

De hervorming van de vennootschapsbelasting, in werking getreden door de wet van 25 december 2017, bevat enkele gunstige wijzigingen
07/09/2018

Hervorming van het erfrecht - September 2018

07/09/2018

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht - September 2018

04/09/2018

SOS Kinderdorpen

PARETO EN SOS KINDERDORPEN BOUWEN SAMEN AAN WARME THUIS VOOR KWETSBARE KINDEREN
 
Een gift van 250 euro voor elke nieuwe klant die in zee gaat met Pareto in de maand november.
 
 
31/05/2018

Een nieuwkomer in het landschap van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: de POZ - Interessant vanuit fiscaal oogpunt?

Met de invoering van de nieuwe aanvullende pensioensregeling “Conventie van pensioen voor zelfstandigen”, was het doel van de wetgever om zelfstandigen een nieuwe vorm van pensioen aan te bieden naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en daarmee een einde te stellen aan de discriminatie die bestond tussen de zelfstandige die werkt onder de vorm van een vennootschap en de zelfstandige die werkt als eenmanszaak.
31/05/2018

Nieuwe verplichtingen omtrent de burgerlijke maatschap

De wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april 2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2018) voert een aantal belangrijke wijzigingen door wat betreft de burgerlijke maatschap.
Deze hervorming en de nieuwe verplichtingen zullen in werking treden op 1 november 2018.
18/05/2018

Einde klein beschrijf en eenvormig verlaagd tarief in het licht van hervorming en vereenvoudiging van het verkooprecht

08/05/2018

Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

09/03/2018

Wijziging fiscale behandeling beding van aanwas

Het beding van aanwas is een instrument dat een goedkope overdracht van bepaalde roerende of onroerende goederen aan de partner mogelijk maakt. Deze planningstechniek wordt vooral geadviseerd bij echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Meer bepaald laat deze techniek toe om bv. een bepaald roerend goed, waarvan beide echtgenoten een onverdeeld aandeel bezitten, belastingvrij te laten toekomen bij overlijden van één van de echtgenoten aan de langstlevende echtgenoot. Deze voordelige fiscale behandeling heeft echter recent een aantal belangrijke nuances gekregen.
 
09/02/2018

Terugkeer van de volatiliteit op de markten

De huidige correctiebeweging zal naar verwachting in tijd en omvang beperkt blijven.
09/02/2018

Pareto Trends Gazelle 2018

DANK U
06/02/2018

De hervorming van het erfrecht en de regels m.b.t. de giften

27/07/2017

Actualiteit - Begrotingsakkoord 2018/2019

23/02/2017

Pareto Laureaat Trends Gazellen 2017

Bedankt voor uw vertrouwen !
09/09/2016

Joachim Gérard

Wij zijn als Pareto fier dat we Joachim Gérard kunnen ondersteuen. Joachim is de nummer 1 in het Belgische rolstoeltennis.  De waarden van deze sport en vooral van de paralympics stemmen overeen met de onze.  Hierbij de uitleg over deze grote altleet en olympische hoop op medaille voor België: 
09/09/2016

SOS Kinderdorpen

Wij ondersteunen reeds enkele jaren met Pareto de organisatie SOS Kinderdorpen.

Lees er hier alles over.
28/04/2016

De regionalisering van erfrecht en registratie : tussen onzekerheden en opportuniteiten ...

19/01/2016

Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

10/01/2016

De woonbonus vandaag en in de toekomst

De fiscale aftrekken verbonden aan de ‘eigen’ woning zijn voortaan een gewestelijke materie. Maar laat ons wat achteruit kijken en laten we de fiscale aftrekken die u tot nog toe kon genieten analyseren, en de impact van de regionalisering ervan.

07/01/2016

Verhoging tarief roerende voorheffing en speculatiebelasting

In dit artikel vindt u informatie terug op de aanpassingen van van het tarief van de roerende voorheffing en de invoering van de zogenaamde speculatietaks.

29/12/2015

Schenken van onroerend goed in Vlaanderen vanaf 1 juli 2015

Sedert 1 juli 2015 zijn in Vlaanderen de nieuwe, verlaagde tarieven van toepassing voor schenkingen van onroerende goederen.

06/11/2015

Actualiteit in fiscale materies – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Waalse Gewest