28/03/2020

Covid 19 : Crisis van vraag en aanbod!

De huidige crisis die we doormaken vormt een nieuwe situatie die we kunnen kwalificeren als een "zwarte zwaan" op de financiële markten (de theorie van Nassim Taleb, volgens welke een bepaalde onvoorspelbare gebeurtenis met een lage waarschijnlijkheid van optreden, maar als die zich toch voordoet, aanzienlijke en uitzonderlijke gevolgen heeft).
Inderdaad, de mensheid vecht tegen een microscopische vijand met wereldwijde gevolgen.
27/03/2020

Steunmaatregelen voor ondernemers in tijden van het coronavirus

De gevolgen van het coronavirus en de daarop volgende genomen maatregelen zijn groot. Er wordt getracht burgers en ondernemers te behoeden voor mogelijke financiële problemen door allerhande steunmaatregelen. Deze gaan uit van twee instanties: enerzijds de overheid (zowel federaal als Vlaams) en anderzijds de banken. Dit artikel focust op zelfstandigen en wat zij kunnen verwachten aan mogelijke ondersteuning.
26/03/2020

Geschenk of schenking?

Heel wat mensen geven hun kinderen en kleinkinderen graag een extraatje bij een speciale gelegenheid. Hierbij wordt vaak de vraag gesteld wanneer dergelijk (gelegenheids)geschenk door de fiscus beschouwd wordt als een schenking. De twee begrippen ‘geschenk’ en ‘schenking’ lijken namelijk sterk op elkaar, maar worden door de fiscus zeer verschillend behandeld.
24/03/2020

Inbreng van uw onroerend goed in uw vennootschap en daarna schenken aan uw erfgenamen: fiscaal misbruik al dan niet?

15/03/2020

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: vanaf wanneer van toepassing op uw vennootschap?

15/03/2020

Verblijvingsbeding bij scheiding van goederen: onbelast

Eind 2019 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst een voorafgaande beslissing betreffende een echtpaar die hun huwelijksstelsel wijzigden van het wettelijk stelsel naar een scheiding van goederen. Aan dit stelsel werden een aantal clausules toegevoegd, waaronder een verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot bij overlijden de volledige onverdeeldheid in volle eigendom zou verkrijgen. De beslissing die hieromtrent wordt genomen door Vlabel is op zijn minst opmerkelijk.
 
27/12/2019

Wanneer en hoe overgaan tot een omzetting van het vruchtgebruik?

Wanneer een persoon overlijdt, erft de langstlevende echtgeno(o)t(e) normaal gezien het vruchtgebruik op de onroerende goederen en de andere erfgenamen de naakte eigendom. Het is echter mogelijk dat de relatie tussen de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen niet optimaal is of dat één van de partijen alleen wil beschikken over het onroerend goed.
27/12/2019

Toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst: welke taxatie?

De erfovereenkomst (geïmplementeerd door de wet tot hervorming van het erfrecht van 2018) staat de toekomstige erflater toe een subjectief evenwicht tot stand te brengen tussen de partijen, namelijk de vader en/of moeder en alle kinderen, omtrent de huidige of eerdere schenkingen vermeld in de overeenkomst, ongeacht de formaliteit van de registratie van de schenkingen.
27/12/2019

Overlijden van een naaste? Waaraan moet u zeker denken?

18/12/2019

Inbreng in een TIGV: schenkbelasting en verdeelrecht?

18/12/2019

Terugval van vruchtgebruik: de oplossing voor de zware taxatie van het wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

U schonk onlangs een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen. Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 zal bij uw overlijden uw partner, mits aan de voorwaarden voldaan is, het wettelijk opvolgend vruchtgebruik ontvangen op dit goed.
Uw partner zal hierop belast worden aan de tarieven van de erfbelasting. Het is echter mogelijk deze zware taxatie te vermijden door een clausule in de schenkingsakte op te nemen.
12/12/2019

Fiscale gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024

Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering kent enkele implicaties op fiscaal vlak. De belangrijkste is ongetwijfeld de uitdoving van de woonbonus. Daarnaast zijn er echter nog enkele aanpassingen en nieuwe maatregelen te melden.
22/11/2019

Hervorming vennootschapsbelasting: laatste fase vanaf aanslagjaar 2021

De hervorming vennootschapsbelasting werd een feit met de kerstwet van 25 december 2017. Daarin werd bepaald dat de hervorming gefaseerd zou worden ingevoerd via drie data van inwerkingtreding: 1 januari van de aanslagjaren 2019, 2020 en 2021 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste starten op respectievelijk 1 januari 2018, 2019 en 2020). De eerste twee fasen van inwerkingtreding zijn reeds achter de rug. De laatste fase nadert met rasse schreden. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen belicht, die voor u van toepassing kunnen zijn.
25/10/2019

De gesplitste aankoop: is het verplicht om de voorafgaande schenking te registreren?

01/10/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

30/09/2019

Nieuwe beslissing van Vlabel inzake de behandeling van oude bedingen van aanwas

Het beding van aanwas is een veelbesproken onderwerp sinds het Vlaamse Gewest de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten heeft overgenomen van de FOD Financiën ingevolge de zesde staatshervorming. Sindsdien zijn er tal van standpunten en voorafgaande beslissingen verschenen omtrent dit onderwerp.
30/09/2019

Compenserende schuldvorderingen toekennen via globale erfovereenkomst: schenkbelasting aan tarieven in rechte lijn of zijlijn?

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 is het  mogelijk om op voorhand afspraken omtrent de afhandeling van je nalatenschap met je echtgeno(o)t(e) en familie (kinderen/kleinkinderen) vast te leggen in een globale erfovereenkomst of het zogenaamde ‘familiepact’.
20/09/2019

Successieplanning: hoe optimaliseer je je nalatenschap?

Doctor Diederik Vandendriessche, Founding Partner van PARETO, heeft zijn visie gegeven over de recentste evolutie in nalatenschapsplanning in het Dossier vermogensbeheer bij Trends Magazine.
 
03/09/2019

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: gevolgen voor uw schenkingen

28/06/2019

Inbreng van vastgoed in uw vennootschap: welke belasting bent u verschuldigd?

28/05/2019

PARETO en Minister Geens aan de K.U.L.

Op dinsdagavond 30 april organiseerde Pareto in samenwerking met de Faculteit Rechten KUL, een memorabele klantenavond in het gezelschap van minister Koen Geens, vice-rector Bart Raymaekers en een selectie geïnteresseerden in de gerenommeerde Faculty Club van de KU Leuven.
24/05/2019

Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?

De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.
 
24/05/2019

Fiscaal voordeel voor dividenden

Sinds 1 januari 2018 genieten dividenden van een gedeeltelijke vrijstelling in de personenbelasting.
24/05/2019

Buitenlandse levensverzekeringen: wat dient u aan te geven?

24/05/2019

De overdracht van het patiëntenbestand aan een verlaagd tarief van 10%: opportuniteit sinds 1 januari 2018

29/03/2019

Afschaffing van bijzondere aanslag van 5% in geval van onvoldoende bezoldiging

Recent heeft de wetgever een wet aangenomen waarbij een KMO de bijzondere aanslag van 5% verliest van zodra hij de minimale bezoldigingsvoorwaarde niet respecteert. Tot op heden werd er nog geen datum van inwerkingtreding vastgesteld.
29/03/2019

Brussel Hoofdstedelijk Gewest verlaagt de successierechten op legaten voor vzw’s

Ingevolge de ordonnantie van 21 februari 2019 besliste het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het tarief van 12,5% te verlagen naar 7% voor elke vzw en stichting, mits ze federaal erkend zijn als instelling die dergelijke fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen. De nieuwe tarieven gelden vanaf 19 september 2019 op alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
29/03/2019

Voorzichtig: niet voorafbetalen wordt ontzettend duur!

In 2018 vond de eerste fase van de hervorming vennootschapsbelasting plaats. Hierbij werd de meeste aandacht weggekaapt door de stapsgewijze tariefverlaging. De hervorming bevat echter andere maatregelen die eveneens een grote impact hebben. Eén ervan is de wijziging van de vermeerdering van de vennootschapsbelasting in geval van onvoldoende voorafbetalingen.
06/03/2019

Nieuwigheden in het aanvullend pensioen

01/03/2019

Duiding bij de fiscaliteit van eerdere schenkingen opgenomen in een erfovereenkomst

20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

15/01/2019

08/01/2019 Clients Event

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

19/10/2018

Nieuwe minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders – Welke strategie past u het best toe?

07/09/2018

Hervorming van het erfrecht - September 2018

​Hoe kunt u de valstrikken vermijden en de kansen van deze hervorming grijpen?
 
Sinds 1 september 2018 zijn nieuwe regels in werking getreden aangaande de afwikkeling van erfenissen. 
07/09/2018

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht - September 2018

Hoe kunt u de valstrikken vermijden en de kansen van deze hervorming grijpen?

De nieuwe regels aangaande het huwelijksvermogensrecht zijn in werking getreden sinds 1 september 2018.
04/09/2018

SOS Kinderdorpen

PARETO EN SOS KINDERDORPEN BOUWEN SAMEN AAN WARME THUIS VOOR KWETSBARE KINDEREN
 
Een gift van 250 euro voor elke nieuwe klant die in zee gaat met Pareto in de maand november.
 
 
31/05/2018

Een nieuwkomer in het landschap van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: de POZ - Interessant vanuit fiscaal oogpunt?

31/05/2018

Nieuwe verplichtingen omtrent de burgerlijke maatschap

18/05/2018

Einde klein beschrijf en eenvormig verlaagd tarief in het licht van hervorming en vereenvoudiging van het verkooprecht

Vanaf 1 juni 2018 zal in het Vlaams Gewest het landschap van registratierechten op de aankoop van het onroerend goed veranderen. Het klein beschrijf zal verdwijnen en zal vervangen worden door een nieuw tarief verkooprecht. De overige voordeelregimes zullen deels afgeschaft worden en er komen nieuwe gunstregimes in de plaats. De Vlaamse Codex Fiscaliteit zal dan ook vanaf 1 juni 2018 ingrijpende wijzigingen bevatten. In deze bijdrage lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe.
08/05/2018

Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Naar aanleiding van het decreet van 8 december 2017 breidde de Vlaamse wetgever de reserve van het progressievoorbehoud uit die van toepassing is op schenkingen tussen dezelfde partijen die betrekking hebben op onroerende goederen.
09/03/2018

Wijziging fiscale behandeling beding van aanwas

Het beding van aanwas is een instrument dat een goedkope overdracht van bepaalde roerende of onroerende goederen aan de partner mogelijk maakt. Deze planningstechniek wordt vooral geadviseerd bij echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Meer bepaald laat deze techniek toe om bv. een bepaald roerend goed, waarvan beide echtgenoten een onverdeeld aandeel bezitten, belastingvrij te laten toekomen bij overlijden van één van de echtgenoten aan de langstlevende echtgenoot. Deze voordelige fiscale behandeling heeft echter recent een aantal belangrijke nuances gekregen.
 
09/02/2018

Terugkeer van de volatiliteit op de markten

09/02/2018

Pareto Trends Gazelle 2018

06/02/2018

De hervorming van het erfrecht en de regels m.b.t. de giften

Welke valstrikken dient u te vermijden? Welke opportuniteiten brengt deze hervorming met zich mee? De hervorming van het erfrecht wenst in te spelen op de nieuwe familievormen die in de huidige samenleving meer en meer voorkomen. Wettelijke samenwoning, nieuw samengestelde gezinnen, kinderen van verschillende partners, stiefkinderen, verschillende situaties die maar weinig ter sprake komen in het huidige recht. Het federaal parlement heeft zodoende een nieuwe wet aangenomen, gepubliceerd op 1 september 2017. De inwerkingtreding vindt plaats op de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, hetzij 1 september 2018.
27/07/2017

Actualiteit - Begrotingsakkoord 2018/2019

De federale regering heeft op 26 juli 2017 een begrotingsakkoord bereikt. De ministers zijn erin geslaagd een akkoord te bereiken omtrent een aantal nieuwe maatregelen, waaronder in het domein van de fiscaliteit en de pensioenen.
23/02/2017

Pareto Laureaat Trends Gazellen 2017

Bedankt voor uw vertrouwen !
09/09/2016

Joachim Gérard

09/09/2016

SOS Kinderdorpen