31/08/2020

De registratierechten bij de aankoop van uw gezinswoning

Wat zijn de fiscale voordelen in elk gewest bij de aankoop van een eerste woning?

De drie gewesten bieden niet dezelfde fiscale voordelen bij de aankoop van een gezinswoning. Deze zullen hieronder verder worden besproken.
07/08/2020

Liquidatiereserve: eerste uitkering mogelijk in 2020

Indien uw vennootschap een liquidatiereserve heeft aangelegd in 2014 is het mogelijk deze vanaf dit jaar uit te keren mits betaling van 5% roerende voorheffing.
17/07/2020

Nieuw tijdschema bij gesplitste aankopen

In het kader van successieplanning wordt de techniek van de gesplitste aankoop vaak gebruikt voor de verwerving van een onroerend goed.
01/07/2020

Onze actie 'SAMEN'

30/06/2020

Kaasroute onder vuur

30/06/2020

Vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting/successierechten in de drie gewesten

De gezinswoning of de ‘gezamenlijke hoofdverblijfplaats’ geniet een vrijstelling in de erfbelasting/successierechten in de drie Gewesten in ons land in hoofde van de langstlevende echtgenoot/partner. De voorwaarden en praktische uitwerking ervan verschillen echter in de verscheidene regio’s. 
26/06/2020

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020: nieuwigheden en aandachtspunten

De deadline voor de indiening van de aangifte personenbelasting komt alweer dichterbij. Naar aanleiding hiervan informeren we u over de indieningstermijnen, geven we de nieuwigheden mee en wijzen we u op enkele aandachtspunten.
26/06/2020

Zorgvolmacht: anticiperen op de toekomst

U wil met een gerust hart naar de toekomst kijken door ervoor te zorgen dat uw vermogen kan blijven beheerd worden door een vertrouwenspersoon in geval van fysieke en/of mentale afhankelijkheid. Daarnaast wil u dat deze persoon belangrijke persoonlijke beslissingen voor u neemt.
22/06/2020

Coronacrisis: verscheidene fiscale maatregelen toegekend aan zelfstandigen en vennootschappen

27/04/2020

Neen, de kinderen van uw stiefkinderen worden niet op dezelfde wijze behandeld als uw kleinkinderen ! – Wanneer de fiscaliteit van de successierechten de emotionele werkelijkheid niet weerspiegelt

27/04/2020

Wijziging op komst in de relaties tussen vruchtgebruikers en naakte eigenaars

Op het moment van overlijden van de partner, verkrijgt de overlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap van de overledene. De kinderen verkrijgen op hun beurt de naakte eigendom van de goederen. De nalatenschap bevat dan vaak onroerende goederen, met name de gezinswoning.
27/04/2020

“Wedersamengestelde” gezinnen: de familiale verstandhouding behouden door een successieplanning op maat

De successieplanning van een familiaal vermogen is niet altijd gemakkelijk en kinderen uit een vorige relatie of het samenwonen met een stiefouder maakt de zaken nog een beetje ingewikkelder.
28/03/2020

Covid 19 : Crisis van vraag en aanbod!

De huidige crisis die we doormaken vormt een nieuwe situatie die we kunnen kwalificeren als een "zwarte zwaan" op de financiële markten (de theorie van Nassim Taleb, volgens welke een bepaalde onvoorspelbare gebeurtenis met een lage waarschijnlijkheid van optreden, maar als die zich toch voordoet, aanzienlijke en uitzonderlijke gevolgen heeft).
Inderdaad, de mensheid vecht tegen een microscopische vijand met wereldwijde gevolgen.
27/03/2020

Steunmaatregelen voor ondernemers in tijden van het coronavirus

26/03/2020

Geschenk of schenking?

24/03/2020

Inbreng van uw onroerend goed in uw vennootschap en daarna schenken aan uw erfgenamen: fiscaal misbruik al dan niet?

Het structureren van uw onroerend goed via uw vennootschap en overgaan tot de schenking van de aandelen aan uw erfgenamen kan de aandacht trekken van de fiscus. Vlabel oordeelde  al verschillende keren fiscaal misbruik in deze situaties.[1] Het Hof van Beroep staat de belastingplichtige gelukkig bij indien voldoende niet-fiscale motieven voorhanden zijn.
 
[1] Voorafgaande beslissing nr. 18024 dd. 06.08.2018
15/03/2020

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: vanaf wanneer van toepassing op uw vennootschap?

De wet van 23 maart 2019 introduceerde het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en zorgde voor een grote omwenteling in het vennootschapsrecht.
Het WVV is van toepassing op vennootschappen opgericht sinds 1 mei 2019. Eerder opgerichte vennootschappen kunnen ervoor opteren hun statuten vrijwillig in regel te stellen met de nieuwe wetgeving en onderworpen te worden aan het nieuwe wetboek (de zogenaamde ‘opt-in’).
15/03/2020

Verblijvingsbeding bij scheiding van goederen: onbelast

Eind 2019 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst een voorafgaande beslissing betreffende een echtpaar die hun huwelijksstelsel wijzigden van het wettelijk stelsel naar een scheiding van goederen. Aan dit stelsel werden een aantal clausules toegevoegd, waaronder een verblijvingsbeding voor de onverdeelde goederen. Dit betekent dat de langstlevende echtgenoot bij overlijden de volledige onverdeeldheid in volle eigendom zou verkrijgen. De beslissing die hieromtrent wordt genomen door Vlabel is op zijn minst opmerkelijk.
 
27/12/2019

Wanneer en hoe overgaan tot een omzetting van het vruchtgebruik?

27/12/2019

Toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst: welke taxatie?

27/12/2019

Overlijden van een naaste? Waaraan moet u zeker denken?

Naast het verdriet en de leegte die het overlijden van een naaste met zich meebrengt, krijgen de nabestaanden ook te maken met een veelvoud aan administratieve formaliteiten. 
18/12/2019

Inbreng in een TIGV: schenkbelasting en verdeelrecht?

In het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen kan een TIGV worden toegevoegd. De vraag rijst of er bij een inbreng in dergelijke beperkte gemeenschap schenkbelasting of verdeelrecht verschuldigd is.
18/12/2019

Terugval van vruchtgebruik: de oplossing voor de zware taxatie van het wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

U schonk onlangs een onroerend goed met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kinderen. Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 zal bij uw overlijden uw partner, mits aan de voorwaarden voldaan is, het wettelijk opvolgend vruchtgebruik ontvangen op dit goed.
Uw partner zal hierop belast worden aan de tarieven van de erfbelasting. Het is echter mogelijk deze zware taxatie te vermijden door een clausule in de schenkingsakte op te nemen.
12/12/2019

Fiscale gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024

22/11/2019

Hervorming vennootschapsbelasting: laatste fase vanaf aanslagjaar 2021

25/10/2019

De gesplitste aankoop: is het verplicht om de voorafgaande schenking te registreren?

In het kader van een successieplanning komt de techniek van de gesplitste aankoop regelmatig voor.

Concreet komt het er op neer dat de ouders en de kinderen elk een deel van de eigendom van het goed kopen: de kinderen verwerven de naakte eigendom terwijl de ouders het vruchtgebruik verwerven. Meestal doen deze laatsten een voorafgaande schenking aan hun kinderen zodat zij over voldoende middelen beschikken om de naakte eigendom te verwerven.
01/10/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

Iedereen denkt er wel eens over na als men een dagje ouder wordt, successieplanning. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen op een correcte, fiscaalvriendelijke manier terecht komt bij mijn naasten? Het meest voor de hand liggende antwoord is voor de Belg tot op heden nog steeds een schenking.
30/09/2019

Compenserende schuldvorderingen toekennen via globale erfovereenkomst: schenkbelasting aan tarieven in rechte lijn of zijlijn?

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 is het  mogelijk om op voorhand afspraken omtrent de afhandeling van je nalatenschap met je echtgeno(o)t(e) en familie (kinderen/kleinkinderen) vast te leggen in een globale erfovereenkomst of het zogenaamde ‘familiepact’.
30/09/2019

Nieuwe beslissing van Vlabel inzake de behandeling van oude bedingen van aanwas

20/09/2019

Successieplanning: hoe optimaliseer je je nalatenschap?

03/09/2019

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: gevolgen voor uw schenkingen

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in voege. Eén van de nieuwigheden betreft het ‘voortgezet vruchtgebruik’, het ‘wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik’ of het ‘successief vruchtgebruik’. De mogelijkheden en implicaties ervan worden hieronder toegelicht.
28/06/2019

Inbreng van vastgoed in uw vennootschap: welke belasting bent u verschuldigd?

Wanneer een onroerend goed wordt ingebracht in een vennootschap zal, afhankelijk van de omstandigheden, het verkooprecht verschuldigd zijn.
28/05/2019

PARETO en Minister Geens aan de K.U.L.

Op dinsdagavond 30 april organiseerde Pareto in samenwerking met de Faculteit Rechten KUL, een memorabele klantenavond in het gezelschap van minister Koen Geens, vice-rector Bart Raymaekers en een selectie geïnteresseerden in de gerenommeerde Faculty Club van de KU Leuven.
24/05/2019

De overdracht van het patiëntenbestand aan een verlaagd tarief van 10%: opportuniteit sinds 1 januari 2018

24/05/2019

Fiscaal voordeel voor dividenden

24/05/2019

Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?

De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.
 
24/05/2019

Buitenlandse levensverzekeringen: wat dient u aan te geven?

De fiscale administratie heeft toegang tot een databank met levensverzekeringscontracten onderschreven door Belgisch rijksinwoners in het buitenland, dankzij de Common Reporting Standard (CRS).
29/03/2019

Afschaffing van bijzondere aanslag van 5% in geval van onvoldoende bezoldiging

Recent heeft de wetgever een wet aangenomen waarbij een KMO de bijzondere aanslag van 5% verliest van zodra hij de minimale bezoldigingsvoorwaarde niet respecteert. Tot op heden werd er nog geen datum van inwerkingtreding vastgesteld.
29/03/2019

Brussel Hoofdstedelijk Gewest verlaagt de successierechten op legaten voor vzw’s

29/03/2019

Voorzichtig: niet voorafbetalen wordt ontzettend duur!

06/03/2019

Nieuwigheden in het aanvullend pensioen

Teneinde elke Belgische burger aan te moedigen om te sparen voor zijn pensioen, heeft de staat nieuwe fiscale voordelen ingevoerd met betrekking tot de 2de en 3de pijler.
01/03/2019

Duiding bij de fiscaliteit van eerdere schenkingen opgenomen in een erfovereenkomst

Sinds 1 september 2018 biedt de federale wetgever aan een toekomstige erflater de mogelijkheid om op civiel vlak zijn nalatenschap te plannen, bij leven, door middel van het sluiten van een globale erfovereenkomst.
20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

15/01/2019

08/01/2019 Clients Event

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.
 
19/10/2018

Nieuwe minimumbezoldiging voor bedrijfsleiders – Welke strategie past u het best toe?

De hervorming van de vennootschapsbelasting, in werking getreden door de wet van 25 december 2017, bevat enkele gunstige wijzigingen
07/09/2018

Hervorming van het erfrecht - September 2018

​Hoe kunt u de valstrikken vermijden en de kansen van deze hervorming grijpen?
 
Sinds 1 september 2018 zijn nieuwe regels in werking getreden aangaande de afwikkeling van erfenissen. 
07/09/2018

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht - September 2018

04/09/2018

SOS Kinderdorpen