16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.
 
15/02/2021

Nu de effectentaks werd goedgekeurd, dringt een korte samenvatting zich op

Afgelopen donderdag, 11 februari 2021, werd het wetsvoorstel inzake de effectentaks aangenomen. Dit is voor ons de gelegenheid om u een samenvatting te geven van de belangrijkste kenmerken van deze belasting en de onzekerheden die zij met zich meebrengt zoals ook recentelijk aangegeven door de Raad van State.
11/02/2021

Een nieuwe omzendbrief stelt de belastingadministratie in staat bepaalde levensverzekeringconfiguraties te belasten

De federale belastingadministratie publiceerde op 7 januari 2021 een nieuwe omzendbrief welke aanleiding geeft tot belastbaarheid van bepaalde (voorheen niet-belaste) levensverzekeringconfiguraties.
29/12/2020

Hoe kan de overdracht van een vennootschap fiscaal worden geoptimaliseerd?

29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
23/12/2020

Brengt het einde van de “Kaasroute” een dubbele taxatie met zich mee?

Sinds 15 december 2020, zijn alle schenkingsaktes van roerende goederen van een belastingplichtige met fiscale residentie in België, die gebeurden voor een buitenlandse notaris, verplicht registreerbaar. Dit heeft tot gevolg dat men sowieso schenkingsrechten hierop moet betalen, zelfs al vindt de roerende schenking  plaats in het buitenland. 
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.
29/10/2020

Nieuw tijdschema bij gesplitste aankopen

30/09/2020

Het Vlaams Gewest hervormt de erf- en schenkbelasting

30/09/2020

Een nieuw goederenrecht

Met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong. 
31/08/2020

De belasting op buitenlandse roerende inkomsten, de fiscus zet (gelukkig) een stap terug

Een tijdje geleden nam de federale belastingdienst een nogal verrassend standpunt in ten aanzien van de vaststelling van het netto-inkomen wanneer buitenlandse roerende inkomsten rechtstreeks in het buitenland worden ontvangen (en niet op een Belgische bankrekening). Hoewel dit blijkbaar slechts een interne (en dus ongepubliceerde) instructie was, lijkt het erop dat de administratie deze al bij tal van fiscale controles toepaste.
31/08/2020

De registratierechten bij de aankoop van uw gezinswoning

Wat zijn de fiscale voordelen in elk gewest bij de aankoop van een eerste woning?

De drie gewesten bieden niet dezelfde fiscale voordelen bij de aankoop van een gezinswoning. Deze zullen hieronder verder worden besproken.
07/08/2020

Liquidatiereserve: eerste uitkering mogelijk in 2020

01/07/2020

Onze actie 'SAMEN'

30/06/2020

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
30/06/2020

Vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting/successierechten in de drie gewesten

De gezinswoning of de ‘gezamenlijke hoofdverblijfplaats’ geniet een vrijstelling in de erfbelasting/successierechten in de drie Gewesten in ons land in hoofde van de langstlevende echtgenoot/partner. De voorwaarden en praktische uitwerking ervan verschillen echter in de verscheidene regio’s. 
26/06/2020

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020: nieuwigheden en aandachtspunten

De deadline voor de indiening van de aangifte personenbelasting komt alweer dichterbij. Naar aanleiding hiervan informeren we u over de indieningstermijnen, geven we de nieuwigheden mee en wijzen we u op enkele aandachtspunten.
26/06/2020

Zorgvolmacht: anticiperen op de toekomst

22/06/2020

Coronacrisis: verscheidene fiscale maatregelen toegekend aan zelfstandigen en vennootschappen

27/04/2020

Neen, de kinderen van uw stiefkinderen worden niet op dezelfde wijze behandeld als uw kleinkinderen ! – Wanneer de fiscaliteit van de successierechten de emotionele werkelijkheid niet weerspiegelt

Het is voor niemand nog een verassing, het begrip gezin is vandaag de dag breder dan ooit, het aantal wedersamengestelde gezinnen is namelijk fors gestegen de voorbije jaren.
27/04/2020

Wijziging op komst in de relaties tussen vruchtgebruikers en naakte eigenaars

Op het moment van overlijden van de partner, verkrijgt de overlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap van de overledene. De kinderen verkrijgen op hun beurt de naakte eigendom van de goederen. De nalatenschap bevat dan vaak onroerende goederen, met name de gezinswoning.
27/04/2020

“Wedersamengestelde” gezinnen: de familiale verstandhouding behouden door een successieplanning op maat

De successieplanning van een familiaal vermogen is niet altijd gemakkelijk en kinderen uit een vorige relatie of het samenwonen met een stiefouder maakt de zaken nog een beetje ingewikkelder.
28/03/2020

Covid 19 : Crisis van vraag en aanbod!

27/03/2020

Steunmaatregelen voor ondernemers in tijden van het coronavirus

26/03/2020

Geschenk of schenking?

Heel wat mensen geven hun kinderen en kleinkinderen graag een extraatje bij een speciale gelegenheid. Hierbij wordt vaak de vraag gesteld wanneer dergelijk (gelegenheids)geschenk door de fiscus beschouwd wordt als een schenking. De twee begrippen ‘geschenk’ en ‘schenking’ lijken namelijk sterk op elkaar, maar worden door de fiscus zeer verschillend behandeld.
24/03/2020

Inbreng van uw onroerend goed in uw vennootschap en daarna schenken aan uw erfgenamen: fiscaal misbruik al dan niet?

Het structureren van uw onroerend goed via uw vennootschap en overgaan tot de schenking van de aandelen aan uw erfgenamen kan de aandacht trekken van de fiscus. Vlabel oordeelde  al verschillende keren fiscaal misbruik in deze situaties.[1] Het Hof van Beroep staat de belastingplichtige gelukkig bij indien voldoende niet-fiscale motieven voorhanden zijn.
 
[1] Voorafgaande beslissing nr. 18024 dd. 06.08.2018
15/03/2020

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: vanaf wanneer van toepassing op uw vennootschap?

De wet van 23 maart 2019 introduceerde het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en zorgde voor een grote omwenteling in het vennootschapsrecht.
Het WVV is van toepassing op vennootschappen opgericht sinds 1 mei 2019. Eerder opgerichte vennootschappen kunnen ervoor opteren hun statuten vrijwillig in regel te stellen met de nieuwe wetgeving en onderworpen te worden aan het nieuwe wetboek (de zogenaamde ‘opt-in’).
15/03/2020

Verblijvingsbeding bij scheiding van goederen: onbelast

27/12/2019

Wanneer en hoe overgaan tot een omzetting van het vruchtgebruik?

27/12/2019

Toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst: welke taxatie?

De erfovereenkomst (geïmplementeerd door de wet tot hervorming van het erfrecht van 2018) staat de toekomstige erflater toe een subjectief evenwicht tot stand te brengen tussen de partijen, namelijk de vader en/of moeder en alle kinderen, omtrent de huidige of eerdere schenkingen vermeld in de overeenkomst, ongeacht de formaliteit van de registratie van de schenkingen.
27/12/2019

Overlijden van een naaste? Waaraan moet u zeker denken?

Naast het verdriet en de leegte die het overlijden van een naaste met zich meebrengt, krijgen de nabestaanden ook te maken met een veelvoud aan administratieve formaliteiten. 
18/12/2019

Inbreng in een TIGV: schenkbelasting en verdeelrecht?

In het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen kan een TIGV worden toegevoegd. De vraag rijst of er bij een inbreng in dergelijke beperkte gemeenschap schenkbelasting of verdeelrecht verschuldigd is.
18/12/2019

Terugval van vruchtgebruik: de oplossing voor de zware taxatie van het wettelijk opvolgend vruchtgebruik?

12/12/2019

Fiscale gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord 2019 – 2024

22/11/2019

Hervorming vennootschapsbelasting: laatste fase vanaf aanslagjaar 2021

De hervorming vennootschapsbelasting werd een feit met de kerstwet van 25 december 2017. Daarin werd bepaald dat de hervorming gefaseerd zou worden ingevoerd via drie data van inwerkingtreding: 1 januari van de aanslagjaren 2019, 2020 en 2021 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste starten op respectievelijk 1 januari 2018, 2019 en 2020). De eerste twee fasen van inwerkingtreding zijn reeds achter de rug. De laatste fase nadert met rasse schreden. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen belicht, die voor u van toepassing kunnen zijn.
25/10/2019

De gesplitste aankoop: is het verplicht om de voorafgaande schenking te registreren?

In het kader van een successieplanning komt de techniek van de gesplitste aankoop regelmatig voor.

Concreet komt het er op neer dat de ouders en de kinderen elk een deel van de eigendom van het goed kopen: de kinderen verwerven de naakte eigendom terwijl de ouders het vruchtgebruik verwerven. Meestal doen deze laatsten een voorafgaande schenking aan hun kinderen zodat zij over voldoende middelen beschikken om de naakte eigendom te verwerven.
01/10/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

Iedereen denkt er wel eens over na als men een dagje ouder wordt, successieplanning. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen op een correcte, fiscaalvriendelijke manier terecht komt bij mijn naasten? Het meest voor de hand liggende antwoord is voor de Belg tot op heden nog steeds een schenking.
30/09/2019

Compenserende schuldvorderingen toekennen via globale erfovereenkomst: schenkbelasting aan tarieven in rechte lijn of zijlijn?

30/09/2019

Nieuwe beslissing van Vlabel inzake de behandeling van oude bedingen van aanwas

20/09/2019

Successieplanning: hoe optimaliseer je je nalatenschap?

Doctor Diederik Vandendriessche, Founding Partner van PARETO, heeft zijn visie gegeven over de recentste evolutie in nalatenschapsplanning in het Dossier vermogensbeheer bij Trends Magazine.
 
03/09/2019

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: gevolgen voor uw schenkingen

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in voege. Eén van de nieuwigheden betreft het ‘voortgezet vruchtgebruik’, het ‘wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik’ of het ‘successief vruchtgebruik’. De mogelijkheden en implicaties ervan worden hieronder toegelicht.
28/06/2019

Inbreng van vastgoed in uw vennootschap: welke belasting bent u verschuldigd?

Wanneer een onroerend goed wordt ingebracht in een vennootschap zal, afhankelijk van de omstandigheden, het verkooprecht verschuldigd zijn.
28/05/2019

PARETO en Minister Geens aan de K.U.L.

24/05/2019

De overdracht van het patiëntenbestand aan een verlaagd tarief van 10%: opportuniteit sinds 1 januari 2018

24/05/2019

Fiscaal voordeel voor dividenden

Sinds 1 januari 2018 genieten dividenden van een gedeeltelijke vrijstelling in de personenbelasting.
24/05/2019

Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?

De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.
 
24/05/2019

Buitenlandse levensverzekeringen: wat dient u aan te geven?

De fiscale administratie heeft toegang tot een databank met levensverzekeringscontracten onderschreven door Belgisch rijksinwoners in het buitenland, dankzij de Common Reporting Standard (CRS).
29/03/2019

Afschaffing van bijzondere aanslag van 5% in geval van onvoldoende bezoldiging

29/03/2019

Brussel Hoofdstedelijk Gewest verlaagt de successierechten op legaten voor vzw’s