31/05/2018

Een nieuwkomer in het landschap van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: de POZ - Interessant vanuit fiscaal oogpunt?

Met de invoering van de nieuwe aanvullende pensioensregeling “Conventie van pensioen voor zelfstandigen”, was het doel van de wetgever om zelfstandigen een nieuwe vorm van pensioen aan te bieden naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en daarmee een einde te stellen aan de discriminatie die bestond tussen de zelfstandige die werkt onder de vorm van een vennootschap en de zelfstandige die werkt als eenmanszaak.
31/05/2018

Wijzigingen voor de burgerlijke maatschap – welke gevolgen heeft dit voor u?

Heeft u een burgerlijke maatschap of bent u van plan er een op te richten? Als deze vragen bevestigend worden beantwoord dan is het belangrijk u te informeren over de wetswijzigingen die zijn aangebracht door de wet die het vennootschapsrecht hervormt (wet van 15 april 2018 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 april 2018)
18/05/2018

Einde klein beschrijf en eenvormig verlaagd tarief in het licht van hervorming en vereenvoudiging van het verkooprecht

Vanaf 1 juni 2018 zal in het Vlaams Gewest het landschap van registratierechten op de aankoop van het onroerend goed veranderen. Het klein beschrijf zal verdwijnen en zal vervangen worden door een nieuw tarief verkooprecht. De overige voordeelregimes zullen deels afgeschaft worden en er komen nieuwe gunstregimes in de plaats. De Vlaamse Codex Fiscaliteit zal dan ook vanaf 1 juni 2018 ingrijpende wijzigingen bevatten. In deze bijdrage lichten wij de belangrijkste wijzigingen toe.
08/05/2018

Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Naar aanleiding van het decreet van 8 december 2017 breidde de Vlaamse wetgever de reserve van het progressievoorbehoud uit die van toepassing is op schenkingen tussen dezelfde partijen die betrekking hebben op onroerende goederen.
09/03/2018

Wijziging fiscale behandeling beding van aanwas

09/02/2018

Terugkeer van de volatiliteit op de markten

09/02/2018

Pareto Trends Gazelle 2018

DANK U
06/02/2018

De hervorming van het erfrecht en de regels m.b.t. de giften

Welke valstrikken dient u te vermijden? Welke opportuniteiten brengt deze hervorming met zich mee? De hervorming van het erfrecht wenst in te spelen op de nieuwe familievormen die in de huidige samenleving meer en meer voorkomen. Wettelijke samenwoning, nieuw samengestelde gezinnen, kinderen van verschillende partners, stiefkinderen, verschillende situaties die maar weinig ter sprake komen in het huidige recht. Het federaal parlement heeft zodoende een nieuwe wet aangenomen, gepubliceerd op 1 september 2017. De inwerkingtreding vindt plaats op de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, hetzij 1 september 2018.
27/07/2017

Actualiteit - Begrotingsakkoord 2018/2019

De federale regering heeft op 26 juli 2017 een begrotingsakkoord bereikt. De ministers zijn erin geslaagd een akkoord te bereiken omtrent een aantal nieuwe maatregelen, waaronder in het domein van de fiscaliteit en de pensioenen.
23/02/2017

Pareto Laureaat Trends Gazellen 2017

09/09/2016

Joachim Gérard

09/09/2016

SOS Kinderdorpen

Wij ondersteunen reeds enkele jaren met Pareto de organisatie SOS Kinderdorpen.

Lees er hier alles over.
28/04/2016

De regionalisering van erfrecht en registratie : tussen onzekerheden en opportuniteiten ...

De successie- en schenkingsrechten, in Vlaanderen erf- en schenkbelasting genoemd, maken deel uit van de regionale bevoegdheden. In de afgelopen maanden merkten we op dat eenzelfde regel tot verschillende interpretaties kan leiden, afhankelijk van het gewest waarin U zich bevindt. Bovendien is er een trend aan de gang om de regels geleidelijk aan te differentiëren.
19/01/2016

Welke toekomst voor de markten in tijden van hoge volatiliteit?

Na een heropleving in oktober, die gedreven werd door verschillende factoren die de markten vertrouwen inboezemden, zijn de markten in december 2015 en voornamelijk sinds begin 2016 zwaar onderuit gegeaan.

10/01/2016

De woonbonus vandaag en in de toekomst

07/01/2016

Verhoging tarief roerende voorheffing en speculatiebelasting

29/12/2015

Schenken van onroerend goed in Vlaanderen vanaf 1 juli 2015

Sedert 1 juli 2015 zijn in Vlaanderen de nieuwe, verlaagde tarieven van toepassing voor schenkingen van onroerende goederen.

06/11/2015

Actualiteit in fiscale materies – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Waalse Gewest

Nota up-to-date 30 oktober 2015

De huidige nota heeft tot doel de verschillende veranderingen in de aangekondigde fiscale materies door de Waalse en Brusselse Regering samen te vatten. Houd er rekening mee dat deze maatregelen op dit ogenblik enkel een akkoord zijn op het niveau van de regeringen van de twee regios. De aangekondigde wijzigingen zullen bekendgemaakt worden in hun definitieve versie vanaf het moment waarop de parlementen van de twee gefedereerde entiteiten (gewesten) een wetgevende tekst hebben gestemd. 

28/10/2015

Wettelijke terugkeer voortaan vrijgesteld in Vlaanderen bij vooroverlijden begiftigde

Het kan helaas gebeuren dat een kind door ziekte of ongeval vóór de ouders komt te overlijden. De goederen die behoren tot de nalatenschap van het kind zullen naargelang zijn persoonlijke situatie (burgerlijke stand, huwelijkscontract, kinderen, broers/zussen) verdeeld worden volgens de gebruikelijke regels tussen de wettelijke erfgenamen. 

19/10/2015

Liquidatiereserve