De regionalisering van erfrecht en registratie : tussen onzekerheden en opportuniteiten ...

De regionalisering van erfrecht en registratie : tussen onzekerheden en opportuniteiten ...

Opportuniteiten

 
Schenkbelasting voor onroerend vermogen :
  • Het Vlaamse Gewest liet haar stem horen door in juli 2015 de schenkbelasting op het onroerend vermogen drastisch te verminderen. Het schenktarief bedraagt sindsdien voor de schenking van onroerend vermogen tot € 150.000 slechts 3 % in rechte lijn (ouder-kind) en 10% voor andere personen (broers, zussen etc.) ;
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgde het Vlaamse voorbeeld in het begin van dit jaar;
  • Het Waalse Gewest volgde schuchter de andere gewesten door de tarieven lichtjes te verlagen. De schijven oplopend tot € 100.000 werden het zwaarst getroffen door deze daling.

Onzekerheden

 
Vlabel

Deze naam zegt waarschijnlijk niet veel voor de meesten onder jullie. Het betreft in feite de ‘Vlaamse belastingdienst’ die standpunten en commentaren publiceert over de verschillende juridische structuren en fiscale gevolgen op het vlak van (ondermeer) de erf- en schenkbelasting.

Deze instantie heeft onlangs verschillende standpunten gepubliceerd die indruisen tegen de interpretaties van de federale fiscale overheid. Deze meningsverschillen roepen vragen op en zorgen voor (meer) rechtsonzekerheid.

Nieuw : Vlabel heeft op 4 april 2016 op haar website een nieuw standpunt gepubliceerd. Ze beweert dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van effecten en geldbeleggingen (contanten) moet worden geregistreerd. Indien dergelijke registratie ontbreekt, zal de Vlaamse belastingdienst de geschonken goederen integraal beschouwen als een bestanddeel van de nalatenschap en dit voor de volle eigendom, zelfs als de schenker meer dan drie jaar na de schenking overlijdt. Dit standpunt van Vlabel zal vanaf 1 juni 2016 in werking treden.

U heeft er in dit geval dus geen belang meer bij om dergelijke schenkingen te laten plaatsvinden via een Nederlandse notaris. In het verleden kon U immers door de schenkingsakte te laten verlijden voor een Nederlandse notaris inderdaad de schenkbelasting vermijden met het risico dat de geschonken goederen bij het overlijden van de schenker binnen de 3 jaar in de nalatenschap vallen. Vanaf 1 juni 2016 zal de erfbelasting dus verschuldigd zijn ongeacht of de schenker de driejaarstermijn  heeft overleefd.
We betreuren ten zeerste deze verandering in de interpretatie van de wet in hoofde van de Vlaamse belastingdienst omdat die de juridische onzekerheid vergroot waarin belastingplichtigen zich bevinden.


Risico’s en/of opportuniteiten
 

  • Het is duidelijk dat de regio's als doelstelling hebben om op termijn geen schenkingen meer te laten gebeuren zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn.
  • In Vlaanderen is er steeds meer sprake om de periode van 3 jaar  uit te breiden naar 5 of 7 jaar. Dit met als enig doel om schenkingen die niet geregistreerd werden alsnog in de nalatenschap te laten vallen (erfbelasting).
  • De andere gewesten zouden snel het Vlaamse voorbeeld kunnen volgen.

Tips :


Het is duidelijk dat er geleidelijk aan meer deuren dichtgaan om fiscale optimalisaties uit te voeren met schenkingen. Wij kunnen u dan ook alleen maar aanmoedigen om zo snel mogelijk nog schenkingen te verrichten. Het is in elk geval belangrijk om schenkingen te voorzien, meer nog om een algemene successieplanning te organiseren die rekening houdt met uw financiële situatie en uw toekomstige behoeften. Successieplanning en fiscale optimalisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden maar vooral een nauwkeurige vermogensplanning zal u gemoedrust garanderen voor de toekomst.
 

 

 
20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.