Een nieuw goederenrecht

Inleiding

Met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong. 

Juridisch kader

Sinds 1804 is ons goederenrecht nauwelijks gewijzigd of herzien. Een hervorming was zodus meer dan aangewezen. Op 30 januari 2020 werd dan ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht goedgekeurd door het parlement. Als gevolg hiervan werd de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 17 maart 2020.

Krachtlijnen

Het nieuwe goederenrecht beoogt alle bepalingen (inclusief de bijzondere wetten) te integreren in boek 3 om zo meer structuur te creëren. Daarnaast maakt een modernisering en een instrumentalisering een praktische en functionele werking mogelijk en wordt er op die manier tegemoetgekomen aan de noden van onze huidige moderne samenleving. Er wordt eveneens aandacht besteed aan rechtsvergelijking en flexibilisering waardoor er een evenwicht ontstaat tussen rechtszekerheid en contractsvrijheid.

Nieuwigheden

Hierna volgen enkele voorbeelden van veranderingen ten gevolge van de hervorming:
- De zakelijke rechten worden wettelijk en limitatief opgesomd waardoor er slechts zakelijke rechten kunnen worden gevestigd voor zover ze in de wet zijn ingeschreven.
- De maximumduur van het opstalrecht wordt verhoogd tot 99 jaar (m.u.v. bepaalde gevallen waarbij geen maximum geldt).
- Er wordt een afzonderlijke titel over burenrelaties ingevoerd.
- Er wordt een samenwerkingsplicht tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar tot stand gebracht omtrent daden van behoud (bv.: kostenverdeling). Zie hieromtrent dit artikel.
- De minimumduur van een erfpacht wordt herleid van 27 jaar naar 15 jaar.
- De maximumduur van het vruchtgebruik ten voordele van rechtspersonen wordt verlengd tot 99 jaar.
- Er wordt een wettelijke regeling gecreëerd voor persoonlijke en zakelijke rechten op het openbaar domein.
- Er wordt voorzien in een mogelijkheid om ook bijkomende akten (bv. aankoopoptie, voorkooprecht, …) in hypothecaire registers over te schrijven.
- Er wordt een wettelijke regeling geconstrueerd voor vrijwillige mede-eigendom.

Inwerkingtreding

Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek zal in werking treden op 1 september 2021 en is enkel van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na die datum.

Neem gerust contact op indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst.

 
Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
19/03/2021

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.