Een nieuw goederenrecht

Inleiding

Met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, enz. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong. 

Juridisch kader

Sinds 1804 is ons goederenrecht nauwelijks gewijzigd of herzien. Een hervorming was zodus meer dan aangewezen. Op 30 januari 2020 werd dan ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht goedgekeurd door het parlement. Als gevolg hiervan werd de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 17 maart 2020.

Krachtlijnen

Het nieuwe goederenrecht beoogt alle bepalingen (inclusief de bijzondere wetten) te integreren in boek 3 om zo meer structuur te creëren. Daarnaast maakt een modernisering en een instrumentalisering een praktische en functionele werking mogelijk en wordt er op die manier tegemoetgekomen aan de noden van onze huidige moderne samenleving. Er wordt eveneens aandacht besteed aan rechtsvergelijking en flexibilisering waardoor er een evenwicht ontstaat tussen rechtszekerheid en contractsvrijheid.

Nieuwigheden

Hierna volgen enkele voorbeelden van veranderingen ten gevolge van de hervorming:
- De zakelijke rechten worden wettelijk en limitatief opgesomd waardoor er slechts zakelijke rechten kunnen worden gevestigd voor zover ze in de wet zijn ingeschreven.
- De maximumduur van het opstalrecht wordt verhoogd tot 99 jaar (m.u.v. bepaalde gevallen waarbij geen maximum geldt).
- Er wordt een afzonderlijke titel over burenrelaties ingevoerd.
- Er wordt een samenwerkingsplicht tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar tot stand gebracht omtrent daden van behoud (bv.: kostenverdeling). Zie hieromtrent dit artikel.
- De minimumduur van een erfpacht wordt herleid van 27 jaar naar 15 jaar.
- De maximumduur van het vruchtgebruik ten voordele van rechtspersonen wordt verlengd tot 99 jaar.
- Er wordt een wettelijke regeling gecreëerd voor persoonlijke en zakelijke rechten op het openbaar domein.
- Er wordt voorzien in een mogelijkheid om ook bijkomende akten (bv. aankoopoptie, voorkooprecht, …) in hypothecaire registers over te schrijven.
- Er wordt een wettelijke regeling geconstrueerd voor vrijwillige mede-eigendom.

Inwerkingtreding

Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek zal in werking treden op 1 september 2021 en is enkel van toepassing op rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na die datum.

Neem gerust contact op indien u vragen heeft of bijkomende informatie wenst.

 
Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto
29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020 beslist dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf  1  juli 2021 afgeschaft wordt. Tevens heeft deze regering beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.
24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.