Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.

Fiscale grensbedragen vier jaar bevroren

Het gaat met name om de grensbedragen die gelden voor inkomstenjaar 2020, deze zullen tot en met inkomstenjaar 2023 ongewijzigd blijven. De geïndexeerde bedragen voor die inkomstenjaren zullen gelijk blijven aan die van het inkomstenjaar 2019. Dat impliceert dat indexeringen die eerder op het jaar al werden gepubliceerd in februari 2020 niet meer geldig zullen zijn. Ze worden terug vervangen door die van 2019. De financiële impact voor de Belgische spaarder en belegger lijkt weliswaar eerder beperkt.

Het gaat voornamelijk om de klassieke belastingverminderingen en vrijstellingen zoals het lange termijnsparen, de vrijstelling roerende voorheffing op dividenden en de werkgeversaandelen. Het pensioensparen behoudt evenwel de fiscale korf van inkomstenjaar 2020.

Lange Termijnsparen

De maximale fiscale korf van het federale lange termijnsparen wordt tot inkomstenjaar 2023 beperkt tot € 2.350 (het fiscale voordeel hiervan is 30% van dit bedrag) in plaats van € 2.390 zoals voorzien was voor 2020. Deze fiscale korf wordt meestal gebruikt voor leningen voor een tweede woning of een investeringspand.

Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Op uw ontvangen dividenden krijgt u jaarlijks een vrijstelling tot betaling van roerende voorheffing op een bepaald bedrag. Dit bedrag zal tijdens de vriesperiode beperkt worden tot € 800 en niet tot € 812 zoals voorzien was voor het inkomstenjaar 2020.

Werkgeveraandelen

Indien men aandelen koopt van het bedrijf waar men werknemer is, dan krijgt men een belastingvermindering van 30% op een aankoopprijs van maximaal € 780. Voor inkomstenjaar 2020 was initieel 800 euro voorzien.

Pensioensparen

De maximale fiscale aftrek voor het pensioensparen blijft zoals gezegd behouden op € 990, zoals voorzien was voor inkomstenjaar 2020 (de belastingvermindering bedraagt 30% van dit bedrag).

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u over een polis rechtsbijstand beschikt, komen de premies die u betaalt voor deze verzekering in aanmerking voor belastingvermindering. Deze belastingvermindering blijft behouden op € 310 (40% hiervan) zoals sowieso voorzien was voor inkomstenjaar 2020.
 
Voor de resterende bevroren fiscale grensbedragen verwijzen we u naar de website van de Fod Financiën.
 
Simon Boon – Jurist bij Pareto
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
19/03/2021

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.