Inbreng in een TIGV: schenkbelasting en verdeelrecht?

Burgerrechtelijk

De mogelijkheid bestaat om aan het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen een zogenaamd TIGV toe te voegen. Die afkorting staat voor ‘Toegevoegd Intern Gemeenschappelijk Vermogen’ en laat echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen toe om een beperkte gemeenschap te creëren. Het stelsel van zuivere scheiding van goederen wordt op die manier aangevuld met het voordeel van het wettelijk stelsel. Dergelijk TIGV kan worden toegevoegd in het huwelijkscontract via een notariële akte en komt neer op een gebonden onverdeeldheid tussen beide echtgenoten. De echtgenoten zijn vrij om te kiezen welke goederen in het TIGV worden ondergebracht. Daarnaast hoeft er geen evenwicht te bestaan tussen beide echtgenoten omtrent het aandeel in de ingebrachte of gezamenlijk aangekochte goederen.
 
Fiscaalrechtelijk

Uit de voorafgaande beslissing nummer 19022 van VLABEL kan worden afgeleid dat een TIGV op dezelfde wijze behandeld dient te worden als een gewone gemeenschap van goederen. Ingevolge die beslissing wordt de inbreng van een goed in een TIGV eveneens beschouwd als een huwelijksvoordeel daar het voortvloeit uit de toepassing van het huwelijkscontract. Aldus valt de inbreng in een TIGV ook niet onder het toepassingsgebied van de schenkingsregels waardoor het niet belast wordt met een schenkbelasting. Evenwel geldt er een algemeen vast registratierecht van € 50.
 
 
Dergelijke inbreng wordt vaak gekoppeld aan enerzijds een ontbindende voorwaarde bij echtscheiding en anderzijds een beding van ongelijke verdeling bij overlijden. Een ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat het ingebrachte goed in het geval van een echtscheiding zal terugkeren naar de inbrengende echtgenoot. Wanneer de terugname van het ingebrachte goed in het huwelijkscontract op niet-optionele wijze bedongen is, zal er geen verdeelrecht geheven worden. Dat besliste VLABEL reeds in 2015 (standpunt nummer 15059).
Daarnaast kan een beding van ongelijke verdeling inhouden dat de langstlevende na het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e) de keuze heeft om te beslissen welke goederen van het TIGV aan hem/haar worden toebedeeld. Die toebedeling gebeurt eveneens op grond van het huwelijkscontract waardoor ook hier geen verdeelrecht van toepassing is. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de langstlevende (op basis van artikel 2.7.1.0.4 VCF) wel erfbelasting zal dienen te betalen wanneer hij/zij meer verkrijgt dan de helft van het TIGV.
 


Conclusie

Een inbreng in een TIGV bij het stelsel van scheiding van goederen wordt op dezelfde wijze behandeld als een inbreng in een gemeenschappelijk vermogen bij het wettelijk stelsel. In beide gevallen is er geen schenkbelasting of verdeelrecht verschuldigd, evenwel een algemeen vast registratierecht.
 
 
Sofie Ceulemans - Juriste bij Pareto nv
29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020 beslist dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf  1  juli 2021 afgeschaft wordt. Tevens heeft deze regering beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.
24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.