Inbreng in een TIGV: schenkbelasting en verdeelrecht?

Burgerrechtelijk

De mogelijkheid bestaat om aan het huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen een zogenaamd TIGV toe te voegen. Die afkorting staat voor ‘Toegevoegd Intern Gemeenschappelijk Vermogen’ en laat echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen toe om een beperkte gemeenschap te creëren. Het stelsel van zuivere scheiding van goederen wordt op die manier aangevuld met het voordeel van het wettelijk stelsel. Dergelijk TIGV kan worden toegevoegd in het huwelijkscontract via een notariële akte en komt neer op een gebonden onverdeeldheid tussen beide echtgenoten. De echtgenoten zijn vrij om te kiezen welke goederen in het TIGV worden ondergebracht. Daarnaast hoeft er geen evenwicht te bestaan tussen beide echtgenoten omtrent het aandeel in de ingebrachte of gezamenlijk aangekochte goederen.
 
Fiscaalrechtelijk

Uit de voorafgaande beslissing nummer 19022 van VLABEL kan worden afgeleid dat een TIGV op dezelfde wijze behandeld dient te worden als een gewone gemeenschap van goederen. Ingevolge die beslissing wordt de inbreng van een goed in een TIGV eveneens beschouwd als een huwelijksvoordeel daar het voortvloeit uit de toepassing van het huwelijkscontract. Aldus valt de inbreng in een TIGV ook niet onder het toepassingsgebied van de schenkingsregels waardoor het niet belast wordt met een schenkbelasting. Evenwel geldt er een algemeen vast registratierecht van € 50.
 
 
Dergelijke inbreng wordt vaak gekoppeld aan enerzijds een ontbindende voorwaarde bij echtscheiding en anderzijds een beding van ongelijke verdeling bij overlijden. Een ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat het ingebrachte goed in het geval van een echtscheiding zal terugkeren naar de inbrengende echtgenoot. Wanneer de terugname van het ingebrachte goed in het huwelijkscontract op niet-optionele wijze bedongen is, zal er geen verdeelrecht geheven worden. Dat besliste VLABEL reeds in 2015 (standpunt nummer 15059).
Daarnaast kan een beding van ongelijke verdeling inhouden dat de langstlevende na het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e) de keuze heeft om te beslissen welke goederen van het TIGV aan hem/haar worden toebedeeld. Die toebedeling gebeurt eveneens op grond van het huwelijkscontract waardoor ook hier geen verdeelrecht van toepassing is. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de langstlevende (op basis van artikel 2.7.1.0.4 VCF) wel erfbelasting zal dienen te betalen wanneer hij/zij meer verkrijgt dan de helft van het TIGV.
 


Conclusie

Een inbreng in een TIGV bij het stelsel van scheiding van goederen wordt op dezelfde wijze behandeld als een inbreng in een gemeenschappelijk vermogen bij het wettelijk stelsel. In beide gevallen is er geen schenkbelasting of verdeelrecht verschuldigd, evenwel een algemeen vast registratierecht.
 
 
Sofie Ceulemans - Juriste bij Pareto nv
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
19/03/2021

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.