Kaasroute onder vuur

Om aan schenkbelasting te ontsnappen bij een schenking van roerende goederen wordt er vaak beroep gedaan op een Nederlandse notaris. Bepaalde roerende schenkingen vereisen een notariële akte (bijvoorbeeld schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik of schenkingen van aandelen op naam) en kunnen via een Nederlandse notaris verkregen worden zonder ook maar iets te betalen in Nederland of België. In Nederland zijn er immers geen schenkingsrechten verschuldigd op roerende schenkingen verricht door niet-Nederlandse rijksinwoners en in België dient een notariële akte van een buitenlandse notaris niet verplicht geregistreerd te worden.

Bovendien zal de schenking tevens onbelast blijven in de erfbelasting bij het overlijden van de schenker wanneer de schenker de schenking drie jaar overleeft. Deze termijn is evenwel opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord en zal worden verlengd van drie naar vier jaar.

CD&V en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend om deze fiscaal gunstige “kaasroute” onmogelijk te maken. Het is de bedoeling dat buitenlandse notariële akten in België worden geregistreerd zodat er hoe dan ook belasting betaald zal worden in België. Zij geven aan dat er in België reeds een zeer gunstige regeling bestaat voor roerende schenkingen, namelijk een laag tarief van 3% waardoor er nadien geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn bij het overlijden van de schenker.
 
Het wetsvoorstel voorziet niet in een terugwerkende kracht waardoor reeds gedane schenkingen voor een Nederlandse notaris aldus geldig blijven. Er dient opgemerkt te worden dat er een belangrijke wijziging in het oorspronkelijke ontwerp zou zijn aangebracht: het beroep op de buitenlandse notaris zonder betaling van registratierechten zou mogelijk blijven tot 1 december 2020 indien er tot de eindstemming geen verdere wijzigingen worden aangebracht. Vanaf deze datum moeten de partijen zelf de schenking die werd gedaan voor een buitenlandse notaris registreren bij de Belgische belastingdienst en de schenkingsrechten binnen 15 dagen na de akte betalen, op straffe van een boete.
 
Twijfel niet om ons te contacteren via mail indien u vragen heeft of advies wenst: info@pareto.be.
 
Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto NV
29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020 beslist dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf  1  juli 2021 afgeschaft wordt. Tevens heeft deze regering beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.
24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.