Kaasroute onder vuur

Om aan schenkbelasting te ontsnappen bij een schenking van roerende goederen wordt er vaak beroep gedaan op een Nederlandse notaris. Bepaalde roerende schenkingen vereisen een notariële akte (bijvoorbeeld schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik of schenkingen van aandelen op naam) en kunnen via een Nederlandse notaris verkregen worden zonder ook maar iets te betalen in Nederland of België. In Nederland zijn er immers geen schenkingsrechten verschuldigd op roerende schenkingen verricht door niet-Nederlandse rijksinwoners en in België dient een notariële akte van een buitenlandse notaris niet verplicht geregistreerd te worden.

Bovendien zal de schenking tevens onbelast blijven in de erfbelasting bij het overlijden van de schenker wanneer de schenker de schenking drie jaar overleeft. Deze termijn is evenwel opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord en zal worden verlengd van drie naar vier jaar.

CD&V en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend om deze fiscaal gunstige “kaasroute” onmogelijk te maken. Het is de bedoeling dat buitenlandse notariële akten in België worden geregistreerd zodat er hoe dan ook belasting betaald zal worden in België. Zij geven aan dat er in België reeds een zeer gunstige regeling bestaat voor roerende schenkingen, namelijk een laag tarief van 3% waardoor er nadien geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn bij het overlijden van de schenker.
 
Het wetsvoorstel voorziet niet in een terugwerkende kracht waardoor reeds gedane schenkingen voor een Nederlandse notaris aldus geldig blijven. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is bepaald op tien dagen na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. Als de tekst in deze vorm zou worden aangenomen, rest er nog weinig tijd om van het huidige regime te genieten. Het valt af te wachten wat er bepaald zal worden in de definitieve tekst.
 
Twijfel niet om ons te contacteren via mail indien u vragen heeft of advies wenst: info@pareto.be.
 
Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto NV
01/07/2020

Onze actie 'SAMEN'

We willen onze klanten danken die reeds aan deze actie hebben deelgenomen. Het doet ons plezier nieuwe klanten via jullie te mogen verwelkomen. Dankzij jullie inzet en het bijhorende succes zijn we blij te mogen meedelen dat we deze actie verderzetten.
30/06/2020

Vrijstelling van de gezinswoning in de erfbelasting/successierechten in de drie gewesten

De gezinswoning of de ‘gezamenlijke hoofdverblijfplaats’ geniet een vrijstelling in de erfbelasting/successierechten in de drie Gewesten in ons land in hoofde van de langstlevende echtgenoot/partner. De voorwaarden en praktische uitwerking ervan verschillen echter in de verscheidene regio’s. 
26/06/2020

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020: nieuwigheden en aandachtspunten

De deadline voor de indiening van de aangifte personenbelasting komt alweer dichterbij. Naar aanleiding hiervan informeren we u over de indieningstermijnen, geven we de nieuwigheden mee en wijzen we u op enkele aandachtspunten.