Kaasroute onder vuur

Om aan schenkbelasting te ontsnappen bij een schenking van roerende goederen wordt er vaak beroep gedaan op een Nederlandse notaris. Bepaalde roerende schenkingen vereisen een notariële akte (bijvoorbeeld schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik of schenkingen van aandelen op naam) en kunnen via een Nederlandse notaris verkregen worden zonder ook maar iets te betalen in Nederland of België. In Nederland zijn er immers geen schenkingsrechten verschuldigd op roerende schenkingen verricht door niet-Nederlandse rijksinwoners en in België dient een notariële akte van een buitenlandse notaris niet verplicht geregistreerd te worden.

Bovendien zal de schenking tevens onbelast blijven in de erfbelasting bij het overlijden van de schenker wanneer de schenker de schenking drie jaar overleeft. Deze termijn is evenwel opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord en zal worden verlengd van drie naar vier jaar.

CD&V en Groen hebben een wetsvoorstel ingediend om deze fiscaal gunstige “kaasroute” onmogelijk te maken. Het is de bedoeling dat buitenlandse notariële akten in België worden geregistreerd zodat er hoe dan ook belasting betaald zal worden in België. Zij geven aan dat er in België reeds een zeer gunstige regeling bestaat voor roerende schenkingen, namelijk een laag tarief van 3% waardoor er nadien geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn bij het overlijden van de schenker.
 
Het wetsvoorstel voorziet niet in een terugwerkende kracht waardoor reeds gedane schenkingen voor een Nederlandse notaris aldus geldig blijven. Er dient opgemerkt te worden dat er een belangrijke wijziging in het oorspronkelijke ontwerp zou zijn aangebracht: het beroep op de buitenlandse notaris zonder betaling van registratierechten zou mogelijk blijven tot 1 december 2020 indien er tot de eindstemming geen verdere wijzigingen worden aangebracht. Vanaf deze datum moeten de partijen zelf de schenking die werd gedaan voor een buitenlandse notaris registreren bij de Belgische belastingdienst en de schenkingsrechten binnen 15 dagen na de akte betalen, op straffe van een boete.
 
Twijfel niet om ons te contacteren via mail indien u vragen heeft of advies wenst: info@pareto.be.
 
Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto NV
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.
 
15/02/2021

Nu de effectentaks werd goedgekeurd, dringt een korte samenvatting zich op

Op 26 februari 2021, is de effectentaks in werking getreden. Dit is voor ons de gelegenheid om u een samenvatting te geven van de belangrijkste kenmerken van deze belasting en de onzekerheden die zij met zich meebrengt zoals ook recentelijk aangegeven door de Raad van State.