Overlijden van een naaste? Waaraan moet u zeker denken?

Naast het verdriet en de leegte die het overlijden van een naaste met zich meebrengt, krijgen de nabestaanden ook te maken met een veelvoud aan administratieve formaliteiten.  In dit artikel wordt een overzicht van gegeven van deze verschillende taken, waarbij wel moet worden opgemerkt dat het om een niet-exhaustieve lijst gaat.

In eerste instantie moet men het overlijden laten vaststellen door een dokter. Dit zal automatisch gebeuren indien het overlijden gebeurt in een hospitaal. Daarna kan u een begrafenisondernemer contacteren naar keuze. Deze mensen zullen dan normaal gezien zich ontfermen over het verwittigen van de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene inwoner was. De burgerlijke stand zal dan een overlijdensakte opmaken. De begrafenisondernemers zullen in samenwerking met u de begrafenis organiseren. De verzekeringsmaatschappijen, de banken en andere instellingen zullen een kopie nodig hebben van de overlijdensakte.
U voorziet dus best voldoende kopies van de overlijdensakte. Het is noodzakelijk alle banken te verwittigen waar de overledene een rekening of kluis had.
Opgelet, de rekeningen van zowel de overledene als de echtgeno(o)t(e) zullen worden geblokkeerd.

Zo zullen de permanente opdrachten en domicilieringen kunnen worden stopgezet. De rekeningen zullen pas terug worden gedeblokkeerd op het moment dat het attest van erfopvolging of de akte van erfopvolging wordt voorgelegd aan de bank. Het deblokkeren kan enkele weken duren. De echtgeno(o)t(e) van de overledene kan, indien ze getrouwd waren onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, wel eerder de deblokkering van haar eigen rekening vragen als een kopie van het huwelijkscontract aan de bank wordt bezorgd. Voor echtgenoten getrouwd onder een ander huwelijksstelsel zal de bank wel een voorschot kunnen geven op een deel van de geblokkeerde rekening zodat de langstlevende kan blijven voorzien in haar/zijn levensonderhoud (maximum de helft van de gelden van de spaarrekening/zichtrekening met een absoluut maximum van 5.000 euro).

U dient eveneens de verzekeringsmaatschappijen, de mutualiteiten/vakbonden en de werkgever van de overledene te verwittigen.

Vervolgens is het aangeraden om een notaris aan te stellen die zich zal ontfermen over de aangifte en liquidatie van de nalatenschap. Diens rol bestaat erin na te gaan of er al dan niet een testament werd opgesteld door de overledene.
Daarenboven zal de notaris alle nodige elementen samenbrengen en u bijstaan en adviseren bij het vervolg van de procedure. Ook zal de notaris de aangifte van de nalatenschap voor u invullen. Op die manier vermijdt u fouten en worden de wettelijke termijnen zeker gerespecteerd, en vermijdt u op die manier belastingvermeerderingen door laattijdige of ontbrekende info bij het indienen van de aangifte. De notaris zal een inventaris maken van de goederen van de overledene, de erfgenamen bepalen en de verdeling van de goederen regelen.

Het overlijden van een naaste brengt een enorme administratieve last met zich mee voor de erfgenamen. Gezien de emoties die met het verlies van je naaste gepaard gaan, is dit natuurlijk niet het eerste waar u aan wil denken of u zich zorgen over wil maken.

Het is daarom zeker aangeraden u voor deze formaliteiten te laten bijstaan door professionals in de materie.
Maureen Vanfraechem - Juriste bij Pareto NV
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
19/03/2021

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.