Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2021 het ontwerp van decreet gepubliceerd dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf 1 juli 2021 afschaft. Tevens heeft deze regering hierin beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen

Duolegaat zonder fiscaal voordeel

Met een duolegaat kan er in een testament zowel een vriend of een ver familielid als een goed doel worden aangeduid als begunstigde. Het goede doel dient de volledige erfbelasting te betalen en een bepaald bedrag door te geven aan de vriend of het ver familielid. Het goede doel erft tegen een gunstiger tarief (8,5%) dan vrienden en verdere familie (25 tot 55%) waardoor de erfbelasting lager is.

Het duolegaat blijft na 1 juli 2021 nog steeds mogelijk, maar er zal geen fiscaal voordeel meer aan verbonden zijn. Momenteel is het namelijk nog mogelijk om via een duolegaat erfbelasting te besparen. De afschaffing van het fiscaal voordeel geldt voor elke nalatenschap vanaf 1 juli 2021. Het zal eveneens niet mogelijk zijn een fiscaal voordeel te halen uit testamenten met een duolegaat die opgesteld werden voor 1 juli 2021 maar waarvan de testator pas na 1 juli 2021 komt te overlijden. 

Belastingvrije schenkingen en legaten

Vanaf 1 juli 2021 worden de tarieven in de schenkbelasting voor schenkingen en legaten aan goede doelen verlaagd tot 0%. Op die manier wil de Vlaamse regering schenkingen en legaten aan goede doelen stimuleren daar zij immers een belangrijke inkomstenbron voor hen zijn.

In het voorontwerp zitten enkel schenkingen en legaten vervat die gedaan worden door een schenker of een erflater die in het Vlaams Gewest woont. Voor schenkers of erflaters in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er andere tarieven van toepassing. Daarnaast geldt de afschaffing niet voor schenkingen en legaten aan private stichtingen.

Vriendenerfenis

De invoering van de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ is een soort compensatie voor de afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat. Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om aan een gunstiger tarief na te laten aan (één of meerdere) vrienden en verdere familieleden. Zij kunnen tot € 15.000 erven tegen een laag vast tarief van 3% (in plaats van het huidig tarief van 25%). De vriendenerfenis moet in een notarieel testament voorzien worden en aanduiden om welke personen het gaat. Op die manier kan maximaal € 3.300 worden bespaard.

Indien u bijkomende vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via info@pareto.be.
Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
19/03/2021

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.