Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Schenkingsrechten in het Vlaamse Gewest: uitbreiding van de progressiviteitsreserve tot in het buitenland gelegen woningen

Principe: registratie van vastgoedschenkingen in België

Ter herinnering: de schenking van een onroerend goed moet in België verplicht geregistreerd worden.  Daarentegen moet de schenking van een onroerend goed dat gelegen is het buitenland niet verplicht geregistreerd worden in België 

Schenking van een onroerend goed: regel van progressiviteit gedurende drie jaar

Bij een schenking van onroerende goederen zijn de schenkingsrechten progressief in schijven. Dit betekent hoe hoger het bedrag van de schenking, hoe hoger de toepasselijke tarieven.
 
Schenkingsrechten in Vlaanderen - Onroerende goederen
Schijven
                       
Tarief rechte lijn en echtgenoot Tarief niet in rechte lijn
0 € - 150.000 € 3 % 10%
150.000 € - 250.000 € 9 % 20%
250.000 € - 450.000 € 18 % 30%
Meer dan 450.000 € 27 % 40%


Om te ontsnappen aan de progressieve tarieven van de schenkbelasting die van toepassing zijn op schenkingen van onroerende goederen, is het aangewezen voor de schenker om de waarde van de schenking te beperken tot de maximumwaarde van de eerste schijf. Dit wordt ook wel eens het “salamiprincipe” genoemd. Door verscheidene versneden schenkingen te doen kan de schenker er voor zorgen dat hij telkens de laagste schijf aan schenkbelasting moet betalen en niet onderworpen is aan de progressieve tarieven.

Er is ook een specifieke regel omtrent de cumulatie van onroerende goederen. Bij dergelijke schenkingen wordt er rekening gehouden met de waarde van de andere schenkingen van onroerende goederen die hebben plaatsgevonden de afgelopen drie jaar tussen dezelfde personen. Wanneer er een schenking gebeurt van onroerende goederen binnen de drie jaar nadat er reeds een andere schenking plaatsvond van onroerende goederen tussen dezelfde personen, dan zal de nieuwe schenking worden belast aan de hogere tarieven. Dit wordt ook het mechanisme van de “progressieve reserve” genoemd.

Tot op vandaag worden enkel schenkingen van onroerende goederen in België in aanmerking genomen voor de berekening van de progressieve reserve. In het buitenland gelegen onroerende goederen waren daarvoor uitgesloten. Dit zou inhouden dat u onroerende goederen die gelegen zijn in het buitenland kan schenken zonder dat dit tot een verhoging van de schenkbelasting leidt die in België verschuldigd zou zijn in geval u onroerend vermogen schenkt dat in België gelegen is.

Wijziging van de Vlaamse Wetgever: integratie van gebouwen in het buitenland in de berekening van de progressiviteit

Op dit moment heeft de Vlaamse wetgever aangegeven dat de schenking van een onroerend goed in het buitenland, uitgevoerd tussen dezelfde partijen, voorafgegaan aan een schenking van een onroerend goed gelegen in België binnen de drie jaar, moet worden onderworpen aan de progressiviteit van de schenkbelastingOok al moet deze schenking van een buitenlands onroerend goed niet verplicht geregistreerd worden in België.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de schenking van uw bezittingen die in het buitenland gelegen zijn een invloed zal hebben op de schenkingsrechten die in België verschuldigd zijn op Belgische onroerende schenkingen.  

In de praktijk

De wetswijziging drukt de noodzaak uit om tijdig stappen te ondernemen om uw vermogen te organiseren. Om op een zo interessant mogelijke manier de progressiviteit van de schenkbelasting te verminderen, is het noodzakelijk om de schenkingen van uw onroerend goed dat gelegen is in België of in het buitenland zo veel mogelijk te spreiden in de tijd (met inachtname van de periode van 3 jaar).

Uiteraard dient er bij dergelijke schenkingen rekening te worden gehouden met uw persoonlijke situatie en is een grondige analyse noodzakelijk.

Alice Compère
Jurist Fiscalist bij Pareto
20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.