SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen
 
Geen enkel kind zou alleen mogen opgroeien !
 
SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat kinderen kunnen opgroeien tot sterke volwassenen. Liefst binnen hun eigen gezin. Als dat niet meer mogelijk is, vangen we die kinderen op in een SOS Kinderdorp. We werken samen met gemeenschappen, partners en overheden aan het respect voor de rechten van alle kinderen, in elke samenleving. SOS werd opgericht in 1949 in Oostenrijk en is vandaag actief in 134 landen, inclusief België. Momenteel groeien meer dan 78 000 kinderen en jongeren op in 560 SOS Kinderdorpen en meer dan 600 Jongerenprojecten. Nog eens 423 000 kinderen en hun ouders nemen deel aan een SOS Familieversterkend Programma.
 
SENEGAL
 
In tegenstelling tot veel andere landen in Afrika, is Senegal politiek stabiel sinds haar onafhankelijkheid. Desondanks is het een arm land waar schendingen van de kinderrechten schering en inslag zijn. Zeker bij de meest kwetsbare kinderen. SOS Kinderdorpen beschermt kinderen en jongeren uit de meest kwetsbare gezinnen tegen elke vorm van uitbuiting. 
 
De situatie van uitgebuite kinderen in SenegalKinderarbeid is een groeiend probleem in Afrika. In Senegal gaat het voornamelijk om situaties waarin kinderen verplicht worden te bedelen, jonge meisjes als huisslaven worden gebruikt en kinderen worden ingezet als arbeiders in mijnen en zoutvelden.
 
Zo’n 100.000 Senegalese kinderen worden gedwongen om op straat te bedelen voor geld of eten. Alleen al in Dakar schat men hun aantal op 7.600. 35% van de kinderen tussen 7 en 17 jaar werkt. De meerderheid in de landbouw, de veeteelt of de boskap.  Veel van die kinderen zijn weeskinderen. 520.000 kinderen in Senegeal verloren één of beide ouders. 19.000 daarvan door HIV/AIDS.
 
Pareto steunt SOS Kinderdorpen en begeleidt zeven kwetsbare families in Fatick
Acht families op tien in Fatick leven in extreme armoede. Eén kind op zeven lijdt aan ondervoeding en velen lopen het risico hun familie te verliezen.
 
SOS versterkt er lokale initiatieven voor de bescherming van 600 kinderen die slachtoffer zijn van kinderarbeid en extreme uitbuiting. Het doel van dit project is:
deze kinderen te reïntegreren in een vorm van onderwijs die aangepast is aan hun noden en capaciteiten, 
hen te herenigen met hun familie,
hen te beschermen zodat hun fundamentele rechten gerespecteerd zijn. 
Daarnaast gaat SOS Kinderdorpen ook aan de slag met de families van deze kinderen. Zodat zij een duurzame bron van inkomsten verwerven en over de nodige kennis en capaciteiten beschikken om de rechten van hun kinderen te garanderen.
  
Familiebegeleiding op verschillende vlakken
 
Psychosociale steun aan en juridische begeleiding van kinderen die slachtoffer zijn van geweld 
Families wiens kinderen slachtoffer werden van geweld, hebben het vaak moeilijk om daarover te praten. Dat is vooral het geval bij seksueel geweld. SOS Kinderdorpen herstelt de kinderen in hun waardigheid en begeleidt de families bij het ondersteunen van hun kinderen.
 
Ondersteuning van families bij het ontwikkelen van een inkomens-genererende activiteit (IGA) 
Door families te steunen bij het opzetten van een inkomensgenererende activiteit, helpen we hen met het bekomen van een duurzame bron van inkomen. Het SOS team volgt de ontwikkeling van ieder project, vaak in samenwerking met een partner die microkredieten verleent, en waakt erover dat het project winstgevend is, dat de families kunnen sparen én dat de extra middelen gebruikt worden om de levensomstandigheden van de kinderen te verbeteren.
 
De organisatie van sensibiliserende sessies over kinderrechten en kindpsychologie 
SOS vormt de ouders in hun dagelijkse vaardigheden en capaciteiten als ouders zodat ze de rechten van hun kinderen beter kunnen beschermen en hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Dat gaat over thema’s als kinderrechten (onderwijs, registratie bij de staat, gezonde voeding...) of andere thema’s als hoe omgaan met seksueel geweld, kinderarbeid of psychosociale ondersteuning.  
 
Voorziening in directe behoeften 

Zodat de kinderen ook op korte termijn gezond kunnen opgroeien, ondersteunt SOS de meest kwetsbare families ook met bijvoorbeeld voedselpakketten. En op het vlak van medische gezondheid zorgt SOS er via lokale mutualiteiten ook voor dat de kinderen toegang hebben tot medische zorg.
 
Naast de begeleiding van families zijn er ook specifieke acties gericht op het welzijn van de kinderen zelf. Denk daarbij aan de reïntegratie in onderwijs, het opvangen van kinderen die slachtoffer zijn van geweld, familiehereniging enzoverder.
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.sos-kinderdorpen.be.


20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.