Successieplanning: hoe optimaliseer je je nalatenschap?

Hoe zorg je ervoor dat je vermogen na je overlijden terechtkomt waar jij het wilt? Successieplanning integreert alle aandachtspunten in een gebalanceerd plan dat optimaal aansluit bij jouw wensen.

"De meeste mensen doen momenteel niet aan successieplanning. Dat betekent dat de wet bepaalt wat er met hun vermogen en eigendommen gebeurt en hoe deze worden belast. Onze doelstelling is in de eerste plaats om uit te gaan van de wensen van de klant. Zo krijgen mensen meer vat op een regeling die beantwoordt aan wat zij willen en wordt de vaak exorbitante successiebelasting vermeden. Het gaat dus om fiscale optimalisatie én optimalisatie richting de wens van degene die overlijdt. Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van wat de wet voorziet en vallen volledig uit de lucht wanneer ze dit bij ons vernemen.”

Controle behouden
“Die onwetendheid is niet onlogisch. Zelfs na een huwelijkscontract is de impact ervan vaak niet gekend - er werd in die levensfase niet veel aandacht aan besteed. De wet verandert ook constant, waardoor
zelfs wat toen geregeld werd, nog maar zelden van toepassing is. Met een combinatie van technieken kunnen we dan de zaken bijsturen. Een testament blijft bijvoorbeeld een eenvoudige, goedkope en efficiënte manier om aan successieplanning te doen. Ook wijzigingen van het huwelijkscontract en schenkingen van naakte eigendom of onroerend goed kunnen soelaas bieden.
Mensen denken in dit kader ten onrechte dat schenkingen altijd de beste manier zijn om een grote erŽ elasting te ontlopen. Een nadeel hiervan is dat ook de controle vaak wordt afgestaan. Er zijn nochtans heel wat technieken om erfbelasting te verminderen en toch de controle te behouden. Je kan rond schenkingen structuren bouwen die deze nadelen omzeilen. De maatschap bijvoorbeeld, is een eenvoudige vorm van vennootschap die toelaat zaken op naam van de kinderen te zetten, maar zelf het beheer te houden. Er zijn ook levensverzekeringen en formules waar de structuur op naam van de kinderen komt,
maar het beheer bij de ouders blijft.”

Niets doen is vragen om problemen
“Is er niets gepland, dan leidt dit quasi onvermijdelijk tot confl icten. Het komt er dus op aan om zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk alles te organiseren. Pareto geeft advies bij de implementatie van alle  oplossingen in de markt. We communiceren met notarissen, boekhouders, enz. en schatten de reële impact in van iedere stap op elk niveau.” 

Tekst: Sijmen Goossens
29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020 beslist dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf  1  juli 2021 afgeschaft wordt. Tevens heeft deze regering beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.
24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.