Successieplanning: hoe optimaliseer je je nalatenschap?

Hoe zorg je ervoor dat je vermogen na je overlijden terechtkomt waar jij het wilt? Successieplanning integreert alle aandachtspunten in een gebalanceerd plan dat optimaal aansluit bij jouw wensen.

"De meeste mensen doen momenteel niet aan successieplanning. Dat betekent dat de wet bepaalt wat er met hun vermogen en eigendommen gebeurt en hoe deze worden belast. Onze doelstelling is in de eerste plaats om uit te gaan van de wensen van de klant. Zo krijgen mensen meer vat op een regeling die beantwoordt aan wat zij willen en wordt de vaak exorbitante successiebelasting vermeden. Het gaat dus om fiscale optimalisatie én optimalisatie richting de wens van degene die overlijdt. Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van wat de wet voorziet en vallen volledig uit de lucht wanneer ze dit bij ons vernemen.”

Controle behouden
“Die onwetendheid is niet onlogisch. Zelfs na een huwelijkscontract is de impact ervan vaak niet gekend - er werd in die levensfase niet veel aandacht aan besteed. De wet verandert ook constant, waardoor
zelfs wat toen geregeld werd, nog maar zelden van toepassing is. Met een combinatie van technieken kunnen we dan de zaken bijsturen. Een testament blijft bijvoorbeeld een eenvoudige, goedkope en efficiënte manier om aan successieplanning te doen. Ook wijzigingen van het huwelijkscontract en schenkingen van naakte eigendom of onroerend goed kunnen soelaas bieden.
Mensen denken in dit kader ten onrechte dat schenkingen altijd de beste manier zijn om een grote erŽ elasting te ontlopen. Een nadeel hiervan is dat ook de controle vaak wordt afgestaan. Er zijn nochtans heel wat technieken om erfbelasting te verminderen en toch de controle te behouden. Je kan rond schenkingen structuren bouwen die deze nadelen omzeilen. De maatschap bijvoorbeeld, is een eenvoudige vorm van vennootschap die toelaat zaken op naam van de kinderen te zetten, maar zelf het beheer te houden. Er zijn ook levensverzekeringen en formules waar de structuur op naam van de kinderen komt,
maar het beheer bij de ouders blijft.”

Niets doen is vragen om problemen
“Is er niets gepland, dan leidt dit quasi onvermijdelijk tot confl icten. Het komt er dus op aan om zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk alles te organiseren. Pareto geeft advies bij de implementatie van alle  oplossingen in de markt. We communiceren met notarissen, boekhouders, enz. en schatten de reële impact in van iedere stap op elk niveau.” 

Tekst: Sijmen Goossens
30/03/2021

Tijdelijke uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

In 32 Belgische steden geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de daarop volgende heropbouw van een privéwoning. Sinds 1 januari 2021 is dit verlaagd btw-tarief uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. Het betreft een tijdelijke regeling die geldt tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de btw opeisbaar moet geworden zijn (d.m.v. facturatie of betaling) tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022, en uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming. Dit vernieuwde en tijdelijke btw-regime is evenwel aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
19/03/2021

Kaasroute onder vuur

Er is een wetsvoorstel ingediend om onbelaste roerende schenkingen via een Nederlandse notaris onmogelijk te maken.
16/02/2021

Belastingheffing op uw tweede verblijf in het buitenland

Als fiscaal inwoner van België wordt u belast op uw wereldwijde inkomsten, inclusief inkomsten uit onroerende goederen uit het buitenland. Wanneer er echter een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen België en het land waar het onroerend goed is gelegen, zijn deze buitenlandse inkomsten vrijgesteld in België. Deze worden wel in rekening genomen om de tarieven te bepalen die van toepassing zijn op uw andere belastbare inkomsten. Dit is het zogenaamde "progressiviteitsreserve"-mechanisme.