Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?


De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.

De effectentaks heeft meer bepaald uitwerking op natuurlijke personen die één of meer effectenrekeningen aanhouden met een gemiddelde waarde hoger dan € 500.000. Het tarief bedraagt 0,15% en wordt berekend op de totale waarde van zodra de drempel wordt overschreden.

Volgende financiële instrumenten worden beoogd: aandelen, obligaties, kasbonnen, warrants, rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen, enz. Enkele activa worden vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld pensioenspaarfondsen en tak 21- en tak 23-levensverzekeringen.

Hoe wordt de taks ingehouden?

In de praktijk zal de Belgische tussenpersoon (= de bank) de taks dienen in te houden wanneer een natuurlijk persoon titularis is van een effectenrekening die de drempel van € 500.000 overschrijdt.
Indien de titularis meerdere effectenrekeningen bezit bij verschillende financiële instellingen waarvan geen enkele € 500.000 overschrijdt, zal de taks niet automatisch worden ingehouden door de tussenpersoon. Nochtans is de taks wel degelijk verschuldigd wanneer de totale waarde van de effectenrekeningen meer dan € 500.000 bedraagt. In dat geval moet de titularis ofwel de bank vragen de taks in te houden (een zogenaamde “opt in”), ofwel zelf in de aangifte personenbelasting aangeven via het platform MyMinfin dat het totaal de taxatiedrempel overschrijdt.

Bij laattijdige, onnauwkeurige, onvolledige of niet-aangifte of laattijdige betaling van de taks kan een boete worden opgelegd van 10% tot 200% van de verschuldigde belasting. Bovendien zal de belastingbetaler een boete verschuldigd zijn gaande van € 750 tot € 1.250 indien verkeerde informatie wordt meegedeeld bij een fiscale controle door de Administratie.
 

Aangifte personenbelasting: enige veranderingen?

In principe dient u uw tegoeden op effectenrekeningen niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

De fiscus moet mogelijke belastingschuldigen echter wel kunnen identificeren. Daarom moet de titularis van een effectenrekening deze vermelden in de aangifte door ‘ja’ aan te duiden bij code 1072/2072. Zodra ene persoon meerdere effectenrekeningen aanhoudt, zal deze code aangevinkt dienen te worden, zelfs indien geen taks verschuldigd is.
 

​Chloé Masse - Juriste bij Pareto
29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020 beslist dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf  1  juli 2021 afgeschaft wordt. Tevens heeft deze regering beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.
24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.