Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?

Taks op effectenrekeningen: wat mag u niet vergeten?


De wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen is in werking getreden op 10 maart 2018. Deze ‘effectentaks’ voert een belasting in op vermogen dat wordt aangehouden onder de vorm van effecten.

De effectentaks heeft meer bepaald uitwerking op natuurlijke personen die één of meer effectenrekeningen aanhouden met een gemiddelde waarde hoger dan € 500.000. Het tarief bedraagt 0,15% en wordt berekend op de totale waarde van zodra de drempel wordt overschreden.

Volgende financiële instrumenten worden beoogd: aandelen, obligaties, kasbonnen, warrants, rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen, enz. Enkele activa worden vrijgesteld, zoals bijvoorbeeld pensioenspaarfondsen en tak 21- en tak 23-levensverzekeringen.

Hoe wordt de taks ingehouden?

In de praktijk zal de Belgische tussenpersoon (= de bank) de taks dienen in te houden wanneer een natuurlijk persoon titularis is van een effectenrekening die de drempel van € 500.000 overschrijdt.
Indien de titularis meerdere effectenrekeningen bezit bij verschillende financiële instellingen waarvan geen enkele € 500.000 overschrijdt, zal de taks niet automatisch worden ingehouden door de tussenpersoon. Nochtans is de taks wel degelijk verschuldigd wanneer de totale waarde van de effectenrekeningen meer dan € 500.000 bedraagt. In dat geval moet de titularis ofwel de bank vragen de taks in te houden (een zogenaamde “opt in”), ofwel zelf in de aangifte personenbelasting aangeven via het platform MyMinfin dat het totaal de taxatiedrempel overschrijdt.

Bij laattijdige, onnauwkeurige, onvolledige of niet-aangifte of laattijdige betaling van de taks kan een boete worden opgelegd van 10% tot 200% van de verschuldigde belasting. Bovendien zal de belastingbetaler een boete verschuldigd zijn gaande van € 750 tot € 1.250 indien verkeerde informatie wordt meegedeeld bij een fiscale controle door de Administratie.
 

Aangifte personenbelasting: enige veranderingen?

In principe dient u uw tegoeden op effectenrekeningen niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting.

De fiscus moet mogelijke belastingschuldigen echter wel kunnen identificeren. Daarom moet de titularis van een effectenrekening deze vermelden in de aangifte door ‘ja’ aan te duiden bij code 1072/2072. Zodra ene persoon meerdere effectenrekeningen aanhoudt, zal deze code aangevinkt dienen te worden, zelfs indien geen taks verschuldigd is.
 

​Chloé Masse - Juriste bij Pareto
01/10/2019

De successieverzekering: een eenvoudig/betaalbaar middel om jouw schenking te beschermen tegen de fiscus

Iedereen denkt er wel eens over na als men een dagje ouder wordt, successieplanning. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen op een correcte, fiscaalvriendelijke manier terecht komt bij mijn naasten? Het meest voor de hand liggende antwoord is voor de Belg tot op heden nog steeds een schenking.
30/09/2019

Nieuwe beslissing van Vlabel inzake de behandeling van oude bedingen van aanwas

Het beding van aanwas is een veelbesproken onderwerp sinds het Vlaamse Gewest de dienst van de successierechten en bepaalde registratierechten heeft overgenomen van de FOD Financiën ingevolge de zesde staatshervorming. Sindsdien zijn er tal van standpunten en voorafgaande beslissingen verschenen omtrent dit onderwerp.
30/09/2019

Compenserende schuldvorderingen toekennen via globale erfovereenkomst: schenkbelasting aan tarieven in rechte lijn of zijlijn?

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 is het  mogelijk om op voorhand afspraken omtrent de afhandeling van je nalatenschap met je echtgeno(o)t(e) en familie (kinderen/kleinkinderen) vast te leggen in een globale erfovereenkomst of het zogenaamde ‘familiepact’.