Verhoging tarief roerende voorheffing en speculatiebelasting

Verhoging tarief roerende voorheffing en speculatiebelasting

Verhoging tarief roerende voorheffing

De roerende voorheffing is bijna op alle beleggingsproducten verhoogd van 25 % naar 27 %. De dividenden uit aandelen, coupons van een obligatie, volksleningen, etc. zijn bijgevolg vanaf 1 januari 2016 onderworpen aan het tarief van 27 %.
Voor de gereglementeerde spaarrekening blijft het tarief van de roerende voorheffing 15 % op het bedrag dat het plafond van 1.880 € overschrijdt. Leterme-staatsbons uitgegeven in december 2011 blijven ook onderworpen aan het tarief van 15 %.

 

 
Speculatiebelasting

WAT? Belasting op meerwaarden die door natuurlijke personen buiten het uitoefenen van hun beroepswerkzaamheid verwezenlijkt worden bij ‘snelle’ overdracht onder bezwarende titel van beursgenoteerde aandelen (ook indien aandelen verkregen via schenking).

SNELLE OVERDRACHT? Binnen 6 maanden na aankoop. ‘Short selling’ : aandelen nog niet in het bezit op het ogenblik van verkoop maar pas op het ogenblik van de levering aankoop van aandelen: 6m vanaf ongedekte verkoop en daaropvolgende aankoop.

TOEPASSINGSGEBIED? Beursgenoteerde aandelen van vennootschappen, andere met beursgenoteerde aandelen in vennootschappen gelijk te stellen waardepapieren, beursgenoteerde aandelencertificaten, beursgenoteerde warrants, beursgenoteerde opties, andere beursgenoteerde instrumenten gebaseerd op aandelen.

NIET:
  • Aandelenfondsen (=rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging).
  • Aandelen verkregen door het uitoefenen van ‘gereglementeerde’ aandelenopties (optie beheersd door de Aandelenoptiewet van 26 maart 1999).
  • Aandelen toegekend door de werkgever die aanleiding hebben gegeven tot het in aanmerking nemen van een belastbaar beroepsinkomen.
  • Aandelen toegekend in het kader van een kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel en met prijsreductie van ten hoogste 20% en die aan de voorwaarden van art. 609 W. Venn. voldoen.
BELASTBARE GRONDSLAG: Het positieve verschil tussen (1) de ontvangen prijs verminderd met – in voorkomend geval – de betaalde taks op de beursverrichtingen; en (2) de voor de verwerving onder bezwarende titel betaalde prijs verhoogd met – in voorkomend geval- de betaalde taks op de beursverrichtingen. Minderwaarden NIET aftrekbaar. LIFO (Last in First Out Methode).

TARIEF? 33% roerende voorheffing aan de bron (bevrijdend tenzij niet afgehouden aan de bron door de schuldenaar)

INWERKINGTREDING? Meerwaarden op aandelen verworven vanaf 1 januari 2016 of bij ‘short selling’ indien ongedekte verkopen vanaf 1 januari 2016.
 
Voorbeeld:
U koopt 100 aandelen XYZ op 5 januari 2016 en u verkoopt ze op 5 juni 2016. Indien u een meerwaarde realiseert bij het doorverkoop zal deze meerwaarde onderworpen worden aan speculatietaks. Indien u daarentegen de aandelen doorverkocht hebt met een minderwaarde zal deze minderwaarde niet aftrekbaar zijn. Indien u de aandelen verkoopt na 5 juli 2016 zal u geen speculatietaks moeten betalen op de gerealiseerde meerwaarden.
20/02/2019

Verlaagde taxatie aanvullend pensioen bij volledige loopbaan

Recent werd een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden waarop aanvullende pensioenkapitalen worden belast bij hun uitkering. Deze wijziging heeft betrekking op groepsverzekeringen aangeboden door de werkgever, op een individuele pensioentoezegging gefinancierd door de vennootschap (voor bedrijfsleiders), en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

02/01/2019

Het UBO-register – Welke verplichtingen? Voor wie?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (“UBO-register” genoemd). Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van dit register is in werking getreden op 31 oktober 2018.
19/10/2018

De wijzigingen van de erfbelasting in het Vlaams gewest vanaf 1 september 2018

Op 1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking. Deze regels hebben uitwerking in het hele land. Het Vlaams gewest heeft van deze hervorming gebruik gemaakt om aanpassingen door te voeren aan de erfbelasting, die een gewestelijke bevoegdheid is.