Zorgvolmacht: anticiperen op de toekomst

U wil met een gerust hart naar de toekomst kijken door ervoor te zorgen dat uw vermogen kan blijven beheerd worden door een vertrouwenspersoon in geval van fysieke en/of mentale afhankelijkheid. Daarnaast wil u dat deze persoon belangrijke persoonlijke beslissingen voor u neemt.

Dankzij de zorgvolmacht is het mogelijk om, voor zover mogelijk, zelf te bepalen hoe uw vermogen moet worden beheerd en hoe uw persoonlijke rechten moeten worden uitgeoefend vanaf het moment dat u niet meer in staat bent om dat zelf te doen.

U kan ook van de gelegenheid gebruik maken om een vertrouwenspersoon aan te duiden die toegang heeft tot uw medisch dossier zodat deze persoon de nodige beslissingen kan nemen in het kader van bijvoorbeeld de Wet op de patiëntenrechten, de Euthanasiewet en de Wet op de Orgaanverwijdering en -transplantatie.

De zorgvolmacht is een middel dat geen tussenkomst van een rechter vereist en heeft het voordeel dat het naar eigen inzicht kan worden georganiseerd. Wij bevelen aan dergelijke zorgvolmacht voor een notaris op te stellen. Deze laatste zal u immers goed kunnen adviseren. Bovendien, als u uw lasthebber wenst te machtigen om handelingen te verrichten waarvoor de tussenkomst van een notaris vereist is, zal de zorgvolmacht in elk geval het voorwerp moeten uitmaken van een notariële akte. De notaris zal vervolgens de zorgvolmacht dienen te registreren.

Als u besluit dergelijk zorgvolmacht te laten opstellen, kan u zelf de persoon kiezen aan wie u het beheer van uw vermogen wil toevertrouwen. U heeft ook de mogelijkheid om een opvolger aan te stellen die de taak kan overnemen als de lasthebber zijn of haar opdracht niet meer wil of kan uitvoeren. Om elk belangenconflict te vermijden is het ook mogelijk om een lasthebber ad hoc aan te stellen die kan ingrijpen als er tegenstrijdige belangen zijn tussen de zorgvolmacht en de lasthebber. Als u meerdere lasthebbers aanwijst, moet u bepalen of zij afzonderlijk of gezamenlijk dienen op te treden. Elk van deze personen zal de aan hen toevertrouwde opdracht moeten aanvaarden.

Door het opstellen van een zorgvolmacht kan u de lasthebber machtigen om bepaalde rechtshandelingen in uw plaats en voor uw rekening te verrichten. Het voordeel van een zorgvolmacht is de flexibiliteit. U kan de bevoegdheden van de gevolmachtigde immers beperken tot bepaalde specifieke handelingen, zoals bijvoorbeeld het beheer van uw banktegoeden en eventuele huurgelden. Maar u kan ook verder gaan door een "algemene" zorgvolmacht op te stellen die de lasthebber machtigt om uw volledige vermogen te beheren (of zelfs te vervreemden). Idealiter zou de inhoud van de zorgvolmacht duidelijk en precies moeten worden omschreven om zo de bevoegdheden van de lasthebber nauwkeurig te kunnen bepalen.

Het belangrijkste kenmerk van de zorgvolmacht ligt in het feit dat het kan opgesteld worden van zodra u dat wenst terwijl het pas van toepassing is vanaf het moment dat u niet meer in staat bent om uw wil te uiten. Opgelet, zodra u onbekwaam wordt, kunt u geen zorgvolmacht meer opstellen of wijzigen.

Wat de inwerkingtreding van de zorgvolmacht betreft heeft u de keuze: van zodra de zorgvolmacht is ondertekend of van zodra u niet meer in staat bent uw wil te uiten. Uiteraard zal de onmiddellijke inwerkingtreding van de volmacht u niet benadelen omdat u vrij blijft uw vermogen zelf te beheren zolang u in staat bent om uw wil te uiten.

Met betrekking tot uw persoon kunt u bijvoorbeeld verklaren dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis wil blijven wonen, maar u kunt ook de rust- en/of verzorgingstehuizen aanwijzen waar u in de toekomst wil verblijven, de patiëntenrechten aangeven die de gevolmachtigde kan uitoefenen (bijvoorbeeld het recht om geïnformeerde toestemming te geven voor elke ingreep, om uw dossier te raadplegen, enz.), verklaren door welke arts u wenst opgevolgd te worden, enz.

De zorgvolmacht is ook interessant in het kader van successieplanning. U kan namelijk de lasthebber machtigen om bepaalde handelingen voor u te verrichten, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van uw huwelijkscontract of het doen van schenkingen (mits de voorwaarden daarvan nauwkeurig zijn beschreven in de volmacht). Het is mogelijk om aan te geven dat schenkingen enkel verricht kunnen worden als voorschot op erfdeel (om de kinderen gelijk te behandelen) of onder voorbehoud van vruchtgebruik.

De zorgvolmacht is een zeer nuttig instrument om een op maat gemaakte bescherming van uw vermogensrechtelijke en persoonlijke belangen in te voeren op de dag dat u niet meer in staat bent om dit te doen. Het is een techniek die u gemoedsrust geeft voor de toekomst en u toelaat te genieten van de belangrijke dingen in het leven.
 
Alice Compère - Juriste en Fiscaliste bij Pareto
29/12/2020

Schenken of nalaten aan een goed doel

De Vlaamse regering heeft in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020 beslist dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf  1  juli 2021 afgeschaft wordt. Tevens heeft deze regering beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen.
24/12/2020

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.
18/12/2020

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.