Privacy

Algemene privacyvoorwaarden
 

Pareto NV heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Antwerpselaan 38-39, kbo-nummer 0832.535.756, FSMA 108162A. Voor bijkomende informatie, gelieve Pareto te contacteren via: legal@pareto.be of  +32 0(2) 201 26 67.
 
Onze bedrijfszetel: Stationsstraat 92, 1930 Zaventem.
 
Bescherming van de persoonsgegevens
 
Pareto hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Pareto respecteert de privacy van de gebruikers van zijn website, klanten, leveranciers, partners en contacten overeenkomstig de bepaling van de wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming/GDPR.  Pareto geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on- en offline te realiseren.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

 • Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren en desgevallend laten aanpassen of laten verwijderen op eenvoudig verzoek.

 • Pareto treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden. 

Dat kan gaan om uw naam, een identificatienummer, adres- en/of contactgegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen en gezinssamenstelling. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

Als u op ons beroep wilt doen, moet steeds een minimum aan persoonsgegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet aanbieden. De concrete persoonsgegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval. In grote lijnen gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), e-mailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, rijksregisternummer

 • Financiële situatie: inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, informatie inzake beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa; informatie inzake passiva, schulden, leningen, hypotheken, andere vormen van krediet; informatie inzake afgesloten verzekeringspolissen; financiële tussenpersonen waarmee wordt gewerkt; …

 • Beroepsactiviteiten: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden gebruikt of geleverd,…

 • Familiale situatie: naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen,… bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners, kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.

 • Vennootschappen: gegevens van de vennootschappen waar de klant aandeelhouder of bestuurder is.

Wij houden uw persoonsgegevens niet eeuwig bij

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie tussen Pareto en u.  

Onder omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens met derden
 

Uw gegevens worden in eerste instantie gebruikt door Pareto om uw dossier te behartigen en onze rol van tussenpersoon op te nemen. Uiteraard is het echter soms nodig dat wij deze gegevens ook met personen buiten ons kantoor delen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Denk daarbij aan verzekeringsmaatschappijen, notarissen, advocaten, boekhouders, enz.

Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen.

Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Als u hierop bent ingeschreven, geven wij uw e-mailadres via Mailchimp door naar de Verenigde Staten conform de voorwaarden van de Privacy Shield-certificering. In geen enkel ander geval geven wij uw persoonsgegevens door aan landen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt niet zomaar; ze vereist een specifiek doel én wettelijke basis.

Pareto verwerkt uw persoonsgegevens omdat u op ons beroep doet voor het verlenen van diensten (juridisch en fiscaal advies, bemiddeling, bijstand,…), omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, en/of in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld in uw rechtstreekse contacten met ons kantoor. Andere gegevens krijgen we via derden, waaronder andere adviseurs waarmee u werkt of het Rijksregister.

In bepaalde omstandigheden beschikken wij over informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt. Meestal is dit omdat een cliënt ons informatie over u verstrekt in het kader van zijn of haar dossier, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van familielid of contractuele tegenpartij.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Wij mogen uw persoonsgegevens dus niet zomaar verwerken. Er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan.
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende specifieke doelen:

 • Om u te kunnen informeren over onze dienstverlening;

 • Om u adequaat te kunnen adviseren omtrent een aan ons voorgelegde vraagstelling;

 • Ter uitvoering van de aan u verstrekte adviezen;

 • Om u te kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure waarin u bent verwikkeld;

 • Voor dossierbeheer in het algemeen, met inbegrip van facturatie;

 • Voor het verzenden van algemene mailings inzake beleggingen recht en fiscaliteit;

 • Om u specifiek te kunnen informeren inzake zaken of wijzigingen die u kunnen aanbelangen;

 • Om onze rechten te verdedigen en om te voldoen aan onze deontologische en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving inzake het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel:

 • Ofwel wanneer de verwerking noodzakelijk is

  • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;

  • Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van anderen;

  • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze medewerkers;

  • Voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen;

 • Ofwel wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

Uw rechten
 
Recht van toegang en inzage:
 
 U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 
Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
 
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 
Recht van verzet:
 
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 
Recht van vrije gegevensoverdracht:
 
U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 
Recht van intrekking van de toestemming:
 
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Klachten? U kan steeds bij ons terecht of bij de nationale toezichthouder
 

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Pareto NV – Afdeling legal&compliance – Stationsstraat 92, 1930 Zaventem of per mail naar legal@pareto.be.

Toezichthouder
 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be