Security

Disclaimer MyPareto
 
Gebruiksvoorwaarden
 
Deze voorwaarden regelen het gebruik van MyPareto (klantenzone) die beschikbaar is op pc, tablet en smartphone voor de klanten van Pareto.
 
MyPareto werd gecreëerd door Pareto NV met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Antwerpselaan 38-39, btw-nummer 0832.535.756, FSMA 108162A. Voor bijkomende informatie, gelieve Pareto te contacteren via: myplan@pareto.be.
 
Door gebruik te maken van MyPlan verbindt de Klant zich tot het naleven en in acht nemen van deze gebruiksvoorwaarden.
 
Bescherming van de persoonsgegevens
 
Pareto hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Pareto respecteert de privacy van de gebruikers van zijn website, overeenkomstig de bepaling van de wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992. Pareto geeft u daarbij volgende garanties:
 

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on- en offline te realiseren.

  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren en desgevallend laten aanpassen.

  • Pareto treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 
Gebruik door de Klant
 
De Klant beschikt over een niet-exclusief en beperkt recht om MyPlan te gebruiken.
 
De gegevens die via MyPareto worden getoond aan de Klant, ongeacht de aard (financieel of andere), worden uitsluitend ter informatie gegeven, hebben geen contractuele waarde en kunnen niet voor de rechtbank gebruikt worden. Enkel het (de) met de verzekeringsmaatschappij(en) / vermogensbeheerder(s) / bank(en) (niet limitatieve lijst) ondertekende en lopende contract(en) heeft (hebben) contractuele waarde.
 
Pareto kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die werd geleden door de onterechte toekenning aan de Klant van toegangsrechten tot MyPareto, ongeacht of de onterechte toekenning per ongeluk of met bedrieglijke bedoelingen door een derde is gebeurd.
 
Verantwoordelijkheid van Pareto 
 
Pareto kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, ongeacht of ze aan de Klant of aan een derde werd veroorzaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of niet, voorvloeiend uit het gebruik van MyPareto of uit de onmogelijkheid om ze te gebruiken, om welke reden dan ook, behalve in geval van bedrog of zware fout van Pareto.
 
Behalve in geval van zware fout of bedrog van Pareto, is Pareto evenmin aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de overdracht van virussen ondanks de voorziene beveiligingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot MyPareto ten gevolge van het afsluiten van de communicatielijnen of connectieproblemen, de ongeoorloofde toegang tot MyPlan, staking of door elk geval van overmacht.
 
Beschikbaarheid van de dienst 
 
In de mate van zijn mogelijkheden en binnen de in het vorige punt gedefinieerde grenzen, zorgt Pareto ervoor dat MyPlan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk is. Pareto verbindt er zich toe de middelen te voorzien om een continue, ononderbroken en beveiligde toegang te leveren. Pareto kan dit evenwel niet garanderen en eigent zich overigens het recht toe om, op elk ogenblik en onaangekondigd, de toegang tot MyPlan te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude of om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of verbeteringen of wijzigingen aan te brengen. Pareto zal al het mogelijke doen om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en de Klant in te lichten over de duur ervan.
 
Pareto eigent zich ook het recht toe om aan elke internaut, onverminderd bijkomende schadevergoedingen en intresten, op welk ogenblik dan ook en onaangekondigd, de volledige toegang tot MyPareto of een deel ervan te verbieden om de volgende redenen : het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de site voor ongeoorloofde doeleinden of aantasting van de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de dienst.
 

 
Ongeoorloofd gebruik 
 
De Klant verbindt er zich onder andere toe :
 
·         de informatie niet illegaal te gebruiken;
 
·         MyPareto niet te beschadigen, te vervormen, te onderbreken, te stoppen of hem minder efficiënt te maken, op welke manier dan ook;
 
·         MyPareto niet te gebruiken voor het overdragen of verzenden van computervirussen, of voor het overdragen of verzenden van illegale, onwettige of ongepaste materie (met inbegrip maar niet beperkt tot beledigende, obscene of ophitsende materie);
 
·         MyPareto niet te gebruiken op een manier die een aanslag pleegt op de rechten van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een vereniging zoals, onder andere maar niet uitsluitend, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de intellectuele eigendom.
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
De teksten, tekeningen, foto’s, films, afbeeldingen, gegevens, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen in de gebruikersinterfaces van MyPareto zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Pareto. Het is verboden om alle informatie die via MyPareto wordt voorgesteld op te slaan zonder voorafgaande toestemming van Pareto (naargelang wie houder is van de intellectuele eigendomsrechten), om ze te kopiëren, te wijzigen, te openbaren, te verdelen of te versturen, te verkopen, of op elke andere manier rechten over te dragen of toe te kennen aan derden.
 
Toepasselijk recht en geschillenregeling
 
Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.