Wettelijke bepalingen

 1.     Vooreerst, wie controleert ons werk in verband met de financiële oplossingen die we implementeren? 

De FSMA (Financial Services and Markets Authority) is één van de Belgische toezichthouders die controle uitoefent op de financiële sector. De zetel van de FSMA is gelegen te  Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Ze houdt een register van de verzekeringstussenpersonen aan die raadpleegbaar is op de website www.fsma.be. Onze vennootschap is ingeschreven bij de FSMA als makelaar erkend onder FSMA nummer 108162A.
 
2.     De voornaamste verplichtingen uit de MiFID-richtlijn van toepassing op ons bureau :

Wat is Mifid?

Dit zijn de belangrijkste elementen uit het MiFID-reglement. Voor een volledig overzicht kan u ons steeds per e-mail contacteren op volgend adres: support@pareto.be.

3.     Indeling van onze klanten 

De MiFID-regels verplichten ons om onze klanten te behandelen in functie van hun kennis van de markt. De niet-professionele klanten worden op deze manier het best beschermd en worden onderworpen aan de meest strenge transparantieregels en analyse. Al onze klanten worden in deze categorie opgenomen zodat ze, ongeacht hun kennis, kunnen genieten van de hoogste transparantie en de meeste informatie kunnen verkrijgen.
 
4.     Informatie, publiciteit inbegrepen, verstrekt aan de klanten 

We streven ernaar onze klanten op de meest transparante wijze te informeren. In geval we, na het opstellen van onze studie en begeleiding verstrekt door onze consultant, we optreden als financiële tussenpersoon bij het verkrijgen van een beleggingsproduct, worden alle financiële informatiefiches en algemene voorwaarden van het product aan de klant overhandigd. Bovendien nemen we de tijd om de producten uit te leggen en te analyseren met onze klanten.
Het doel is om niet-misleidende informatie door te geven die de klant toelaat om de verschillende types risico’s die een belegging kan bevatten (insolvabiliteitsrisico, rentevoetrisico, rendementsrisico, illiquiditeitsriscico, wisselkoersrisico, kapitaalrisico, volatiliteitsrisico, enz.) juist in te schatten.
 
5.     Dossier van de klant 

Iedere klant krijgt een beveiligde digitale toegang tot zijn persoonlijk dossier. Hij heeft op deze manier de mogelijkheid om deze zoals gewenst in te richten en te doen evolueren. Dit laat ons ook toe om met onze klant rechtstreeks te communiceren via een beveiligd platform en aan de klant een dienst op maat en steeds up-to-date te verstrekken.
 
6.     Evaluatie van het  voor de klant geschikt karakter van de te leveren dienst 
Het afsluiten van financiële producten kan slechts worden bewerkstelligd na het opmaken van een diepgaande audit van de situatie van de klant en het opstellen van een risicoprofiel van de klant. We nemen de tijd om tijdens verschillende afspraken de informatie door te geven, door de klant bijeen te brengen et te analyseren ten einde de overeenstemming tussen de voorgestelde beleggingen en de financiële en vermogenssituatie van de klant te garanderen.
 
7.     Optimale uitvoering ("best execution") 

Als tussenpersoon in de financiële sector, streven we ernaar de belangen van onze klanten zo best mogelijk te dienen op een loyale, billijke en professionele wijze.
 
8.     Beleid in verband met belangenconflicten van Pareto
 • Inleiding

Als tussenpersoon in de financiële sector, streven we ernaar de belangen van onze klanten te dienen op een loyale, billijke en professionele wijze. We handelen dus steeds met de wil onze klanten te dienen in hun eigen belang.
Het is echter reëel dat belangenconflicten kunnen opduiken. Pareto heeft bijgevolg, in overeenstemming met de vigerende wetgeving, de nodige maatregelen getroffen om de belangenconflicten die zouden kunnen rijzen in het kader van onze activiteit, vast te stellen, te voorkomen en te beheren.
Wij wensen hiermee ieder belangenconflict te voorkomen en onze klanten hierover het best mogelijk in te lichten.
 
 • Identificatie van mogelijke gevallen van belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen ontstaan tussen :
ons bureau (de bestuurders of zaakvoerders, de onafhankelijke consultants en de werknemers die betrokken zijn bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten en de verzekeringssubagenten – hierna “betrokken personen”) en de klanten;
de klanten onderling;
een groep van klanten en een particuliere klant 
In functie van de kenmerken van ons bureau, kan er een niet-exhaustieve lijst worden opgesteld met de geïdentificeerde mogelijke belangenconflicten:
situaties waarin een financiële winst kan verkregen worden of verlies vermeden worden ten koste van de klant,
Pareto heeft een belang bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of transactiedat verschilt van het belang van de klant,
Pareto heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van andere klanten te latenvoorgaan op dat van de klant in kwestie,
Pareto oefent dezelfde professionele activiteit uit als de klant,
Pareto ontvangt van een andere persoon dan de klant een voordeel (in de vorm van geld,goederen of diensten, andere dan de commissies en kosten normaal aangerekend voor die dienst) in verband met de verzekeringsbemiddelingsdienst die hij aan de klant verstrekt, of zal die ontvangen.
 
 • Beleid i.v.m. het beheer van belangenconflicten

De maatregelen genomen door Pareto teneinde de belangenconflicten zo goed mogelijk te voorkomen zijn de volgende :
Een diepgaande analyse van de behoeftes en van de financiële situatie van de klant wordt systematisch doorgevoerd voorafgaand aan het voorstellen van enig financieel product teneinde te garanderen dat deze beantwoordt aan de noden van de klant.
Elk dossier wordt systematisch behandeld door onze juridische afdeling, de persoonlijke consultant van de klant en een lid van het bestuur teneinde het te implementeren actieplan te bespreken.
Het implementeren van een beveiligd en gepersonaliseerd informaticasysteem die aan elke klant een volledige en transparante informatie waarborgt in verband met de voorgestelde oplossingen. Dit systeem laat aan Pareto toe om een geïndividualiseerde opvolging te garanderen van het gegeven advies. Het waarborgt bovendien de confidentialiteit van de gegevens van de klant door intern een beperkte toegang voor de verschillende werknemers van Pareto te bewerkstelligen.
Een aangepast beleid i.v.m. verloning van het personeel en van alle andere personen betrokken bij het bureau. Dit wil zeggen dat het beleid i.v.m. met bonussen wordt gelinkt aan de resultaten van Pareto en wordt geïndividualiseerd in functie van de afdeling in dewelke de werknemer actief is en/of gelinkt aan de persoonlijke objectieven in verband met zijn taak.
Een aangepast beleid i.v.m. geschenken of andere voordelen, d.w.z. dat niemand bij Pareto een geschenk of voordeel kan opeisen, ontvangen of aanvaarden in ruil voor advies, standpunt of andere met persoonlijk karakter.
De externe professionele activiteiten van de leden van Pareto worden strikt gecontroleerd en slechts toegelaten bij afwezigheid van risico’s op belangenconflicten.
Organisatorische maatregelen betreffende afzonderlijk beheer indien dit noodzakelijk blijkt.
Een beleid i.v.m. advies over arbitrages.
 • Informatie aan klanten

Indien de procedures toegepast door Pareto ter voorkoming van belangenconflicten niet efficiënt blijken te zijn en het meer dan waarschijnlijk blijkt te zijn dat het risico om de belangen van de klanten te schaden bestaat, zal er een geschreven nota voorgelegd worden op een duurzame drager over het algemeen karakter en/of de bron van dat belangenconflict.
Indien het belangenconflict niet kan opgelost worden, heeft Pareto als richtlijn aangenomen om de samenwerking met die klant niet aan te gaan en dit met als enig doel de belangen van de klant in kwestie te vrijwaren. 
 • Register van belangenconflicten

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, houdt Pareto een register van de reeds ontstane of mogelijke belangenconflicten. Het bijhouden en het actualiseren van dat register leidt, indien nodig, tot een update van de lijst van de mogelijke belangenconflicten. 

9.     Tarieven en vergoedingen 

Pareto vraagt voor zijn juridische analyses en vermogensadviezen een forfaitair bedrag afhankelijk van de complexiteit van het te behandelen dossier. Dit bedrag, evenals het te leveren werk, wordt voorafgaandelijk aan iedere samenwerking duidelijk met de klant besproken en een samenwerkingsovereenkomst wordt vervolgens met de klant ondertekend gedurende dat gesprek.
Bovenop de rechtstreekse vergoeding dat Pareto ontvangt van zijn klanten, kan Pareto eveneens eenmalige of jaarlijkse vergoedingen ontvangen van de financiële instellingen waarmee we samenwerken. We proberen deze maximaal te verlagen om aan onze klanten de beste voorwaarden van de markt te waarborgen. Hieronder vindt u een tabel met de vergoedingen: 

Vergoedingen
  
10. Behandeling van de klachten 

Als tussenpersoon in de financiële sector, streven we ernaar de belangen van onze klanten zo best mogelijk te dienen op een loyale, billijke en professionele wijze.
In geval van klacht raden wij u aan ons te contacteren op volgend adres: support@pareto.be en we zullen er alles aan doen om deze zo goed mogelijk te behandelen en trachten u volledige voldoening te geven.
Indien u echter een klacht had i.v.m. onze dienstenprestaties, vindt u hier de contactgegevens van de bevoegde diensten:
Voor de makelaars in bank- en beleggingsdiensten : OMBUDSFIN - Belliardstraat 15-17, Bus 8
1040 Brussel - Tel. : +32 2 545 77 70 - Fax : +32 2 545 77 79 Ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be
Voor de makelaars in verzekeringen: Ombudsman van de Verzekeringen www.ombudsman.as de Meeûssquare 35 bus 6 à B, 1000 Brussel - Tel. : 02 547 58 71 – Fax  02 547 59 75 - info@ombudsman.as 

11. Financiële planning

Er bestaat een nieuw wet rond het activiteit van financial planning sinds 25 april 2014. Deze wet legt de bedrijfsvergunningsvoorwaarden en de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden vast voor de onafhankelijk financieel planners, bepaalt de gedragsregels die de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen moeten naleven bij het verstrekken van raad over financiële planning aan niet professionele cliënten en regelt het toezicht op de naleving van de onderhavige bepalingen, alsook van de uitvoeringsbesluiten en-reglementen. KB Financiële planning
Men hoort door:
 • “raad over financiële planning” : raad over het optimaliseren, met name van de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht, van het vermogen van een cliënt, op grond van de behoeften en de doelstellingen die hij aangeeft
 • “gereglementeerde ondernemingen”
  • a) de kredietinstellingen als bedoeld in artikel 1, § 3, van de wet van 25 avril 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
  • b) de beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 44 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;
  • c) de verzekeringsondernemingen die zijn onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
  • d) de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen;
  • e) de verzekeringstussenpersonen als bedoeld in artikel 5, 20°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen;
  • f) de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten als bedoeld inartikel 4, 2°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;
  • g) de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en de instellingen voor collectieve belegging als respectievelijk bedoeld in artikel 3, 1°, en artikel 3, 10°, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;
  • h) de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 3, 13°, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.
Gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning
 • Bij het verstrekken van raad over financiële planning, zetten de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen zich op loyale, billijke en professionele wijze in voor de belangen van hun cliënten.
 • Alle informatie die zij aan cliënten of potentiële cliënten verstrekken, met inbegrip van publicitaire mededelingen, moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Publicitaire mededelingen moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.
 • Bij het verstrekken van raad over financiële planning moeten de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen zich schikken naar boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, en daarbij handelen als waren hun niet-professionele cliënten allen consumenten in de zin van deze wet.
 • Alvorens raad over financiële planning te verstrekken aan cliënten en potentiële cliënten, moet hun minstens de volgende informatie worden bezorgd op een duurzame drager :
  • a) de volledige identiteit en de contactgegevens van de onafhankelijk financieel planner en de gereglementeerde onderneming die de raad verstrekt;
  • b) het statuut van de onafhankelijk financieel planner of van de gereglementeerde onderneming die de raad verstrekt, alsook de naam en het adres van de bevoegde autoriteit die een vergunning heeft verleend aan deze onafhankelijk financieel planner of gereglementeerde onderneming;
  • c) het feit dat raad over financiële planning in principe vier aspecten moet belichten, namelijk het burgerlijk recht, het fiscaal recht en de fiscaliteit, de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, alsook de economische en de financiële context;
  • d) de kostprijs van de raad over financiële planning en, in voorkomend geval, de commerciële voorwaarden voor het verstrekken van raad over financiële planning;
  • e) een algemene beschrijving, eventueel in beknopte vorm, van het beleid van de onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming inzake belangenconflicten;
  • f) een algemene beschrijving, eventueel in beknopte vorm, van de geldende gedragsregels voor het verstrekken van raad over financiële planning.
  • Elke substantiële wijziging van de verstrekte informatie moet tijdig ter kennis worden gebracht van de cliënt op een duurzame drager.
 • Vooraleer raad over financiële planning mag worden verstrekt, moet alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en behoeften inzake financiële planning, schriftelijk worden ingezameld, zodat hem passende raad kan worden gegeven.
 • Vóór er raad over financiële planning mag worden verstrekt, moet met elke cliënt een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten. In die overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van de partijen vastgelegd en wordt de in artikel 26 van de wet bedoelde informatie vermeld.
 • Als een cliënt niet wenst dat er een multidisciplinaire analyse wordt gemaakt van zijn situatie waarbij de vier dimensies waarvan sprake in artikel 29 van de wet aan bod komen, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld in de in paragraaf 1 bedoelde overeenkomst met opgave vande dimensie(s) die niet zullen worden onderzocht.
 • Als een cliënt niet wenst dat de verstrekte raad over financiële planning betrekking heeft op de optimalisatie van zijn algehele vermogen, maar enkel op een deel ervan, moet dit uitdrukkelijk worden vermeld in de in paragraaf 1 bedoelde overeenkomst met opgave van de onderdelen van het vermogen die niet in aanmerking zullen worden genomen.
 • Aan de cliënt moet zo spoedig mogelijk een duidelijk en volledig schriftelijk verslag over de verstrekte raad over financiële planning worden overhandigd, zoals Pareto het doet.
Regels in verband met belangenconflicten
 • De onafhankelijk financieel planners of de gereglementeerde ondernemingen die raad over financiële planning verstrekken, moeten alle redelijke maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen tussen henzelf, inclusief in voorkomend geval de personen die hen controleren, hun leiders en hun medewerkers, enerzijds, en hun cliënten, anderzijds, of tussen hun cliënten onderling, en, als het niet mogelijk blijkt een belangenconflict te vermijden, om dat conflict te identificeren en te beheren teneinde aldus te voorkomen dat dit de belangen van hun cliënten zou schaden.
 • Als de genomen maatregelen met betrekking tot het beheer van een belangenconflict ontoereikend zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de cliënten kan worden afgewend, wordt de cliënt, vóór hem raad wordt verstrekt, duidelijk en op een duurzame drager in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict.
 • De verstrekte informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de cliënt, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet verder een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten. Als de cliënt om die reden beslist de overeenkomst inzake financiële planning stop te zetten, moet hij geen vergoeding betalen.